Collegebesluitenlijst Laren 24 mei 2011

Aanwezig:de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 31 mei 2011
 

Portefeuille: allen
Onderwerp:Openbare besluitenlijst d.d. 17 mei 2011.
Besluit: Het college besluit: De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest/J.W. van der Zwaan


Onderwerp: PHO Gezondheidszorg
Besluit: Het college besluit:
De ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in portefeuillehoudersoverleg.

Onderwerp:Begroting 2012 BEL Combinatie en jaarrekening 2010
Besluit: Het college besluit:
1. In te stemmen met de Larense bijdragen zoals deze zijn opgenomen in de begroting voor het jaar 2012 van de BEL Combinatie en de MJB 2013-2015.
2. In te stemmen met de verantwoording over 2010 in de jaarrekening 2010 van de BEL Combinatie en de bestemming van het resultaat.
3. Voorstel aan de raad om af te zien van het indienen van een zienswijze op de begroting 2012 en de MJB en de jaarrekening 2010 bij de BEL Combinatie.


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong


Onderwerp: Advies van Servicebureau Planschaderecht inzake een aanvraag om planschadevergoeding
Besluit: Het college besluit:
De planschadeclaim overeenkomstig het t.z.t. te ontvangen definitieve advies van Servicebureau Planschaderecht af te handelen en de geadviseerde betaling ad € 4.500,- exclusief wettelijke rente sedert 23 juni 2011 tot aan de dag der voldoening alsmede de restitutie van het door verzoeker betaalde vast recht te verrichten.

Onderwerp: Bezwaar inzake weigering omgevingsvergunning voor sloop opstallen perceel Naarderstraat 39
Besluit:Het college besluit:
1. Het bestreden besluit in stand laten, onder verbetering en aanvulling van hetgeen in het advies is vermeld.
2. Het verzoek om kostenvergoeding af te wijzen.

Onderwerp: Beleid ten aanzien van belangstellenden huur gemeentehuis
Besluit: Het college besluit:
In te stemmen met het beleid en de procedure ten aanzien van de invulling van ruimten die in de toekomst mogelijk zullen vrijkomen in het gemeentehuis/CMZD.
Deze memo ter kennisname aan de raad aan te bieden, waarbij de bijlage met potentiële huurders vertrouwelijk behandeld dient te worden.

Onderwerp:Kadernota 2012
Besluit:Het college besluit:

 1. akkoord te gaan met de financiële doorrekening en de bezuinigingsvoorstellen.
 2. portefeuillehouder te mandateren het bijbehorende raadsvoorstel deze week af te ronden.

Onderwerp:Voorjaarsnota 2011
Besluit:Het college besluit:

 1. de voorjaarsnota 2011 vast te stellen en akkoord te gaan met het conceptraadsvoorstel inclusief de 10e en 11e begrotingswijziging.
 2. de portefeuillehouder te mandateren nog enkele tekstuele aanpassingen door te voeren in de voorjaarsnota en het raadsvoorstel.

Onderwerp: Verdeelkasten op de Brink
Besluit: Het college besluit:

 1. Opdracht te verstrekken tot het plaatsen van 4 verdeelkasten op de Brink
 2. De kosten te dekken uit het Brinkplan
 3. In meervoudig onderhandse aanbesteding aan partij met de beste prijs te gunnen.


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan


Onderwerp: Lokale woonvisie
Besluit: Het college besluit:
In te stemmen met de concept Woonvisie visie en deze door te zenden naar de raad voor bespreking op de raadsinformatieavond op 8 juni 2011

Onderwerp:Jaarrekening 2010 en begroting 2012 van Regionaal Bureau Leerlingenzaken (RBL)
Besluit: Het college besluit:

 1. Zonder nadere zienswijze kennis te nemen van de jaarreking 2010 van het Regionaal Bureau Leerlingenzaken.
 2. Geen zienswijze in te brengen ten aanzien van de begroting 2012 van het Regionaal Bureau Leerlingenzaken en met betrekking tot de meerjarenraming vanaf 2012 een voorbehoud te maken.
 3. Om de memo “Regionaal Bureau Leerlingenzaken”ter kennisneming te verstrekken aan de raad.

Onderwerp: Singer Laren
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen:
 

 1. Over de periode 2011 t/m 2014 een jaarlijkse subsidie toe te kennen aan Singer Laren ad € 210.000,= in 2011 en €189.000,=(niet geïndexeerd) voor 2012-2014 ter ondersteuning van de exploitatie van het museum en het theater.
 2. Vast te stellen dat de levensduur van het theater eindigt op 1januari 2018.
 3. Een onderscheid te maken tussen een MOUP Singer Theater 2011-2017 en een MOUP overig 2011-2020 en daarvan een financiële vertaling te maken.
 4. Het MOUP overig 2011-2020 vast te stellen op € 150.000 en dit bedrag te dekken uit de begroting.
 5. Ten behoeve van noodzakelijke verbeteringen in arbeidsomstandigheden en veiligheid eenmalig een bedrag van € 427.453,= ten laste te brengen van de algemene reserve.
 6. Voor het MOUP theater voor de periode 2011-2017 jaarlijks € 50.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag op te nemen in de begroting.
 7. dat Singer Laren jaarlijks vooraf met het college overlegt over de investeringen in het onderhoud van het theater en daarover achteraf verantwoording aflegt aan het college.
 8. Een tussentijdse evaluatie per 1 januari 2014 te maken welke restinvestering, zowel terug- als vooruitkijkend, noodzakelijk is tot 1 januari 2018. Hierbij geldt als bovengrens de bedragen zoals die opgenomen zijn in de gewaarmerkte ‘bijlage 6’ d.d. 12 mei 2011.
 9. Het MEP jaarlijks te indexeren conform de subsidieverordening 2011 van de gemeente Laren.
 10. Het MOUP jaarlijks achteraf te indexeren conform de door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer conform de reeks Consumenten Prijsindex Consumenten (CPI) alle huishoudens, afgeleid.
 11. De kaderovereenkomst 2006 in overeenstemming brengen met de voorgestelde indexen.

Onderwerp:PHO Wonen, Welzijn en Zorg
Besluit: Het college besluit:
De ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in het portefeuillehoudersoverleg.
Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKÉ) en peuterspeelzalen(subsidie)beleid
Het college besluit:
In aanvulling op het besluit van 10 mei het VVE aanbod te organiseren, hiervoor de benodigde middelen beschikbaar te stellen en als zodanig in de aan de raad voor te leggen notitie op te nemen.