Collegebesluitenlijst Laren 23 augustus 2011

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
Mevrouw ir.B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig: 
--


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 augustus 2011

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 16 augustus 2011.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Verslag evaluatie Koninginnedag/Feestweek Laren 2011.
Besluit - Het college besluit:
Het verslag d.d. 15 juni 2011 van de evaluatie Koninginnedag/Feestweek Laren 2011 voor kennisgeving aan te nemen en de portefeuillehouder te vragen om in overleg met de BEL Combinatie te kijken of de gewenste investering in nieuwe dranghekken naar voren te halen is in BEL verband.

Onderwerp: Evenementenvergunning Kunstmarkt Hamdorff op 17 september 2011.
Besluit - De burgemeester en burgemeester en wethouders besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, vergunning te verlenen voor het organiseren van het evenement “ kunstmarkt Hamdorff” op 17 september 2011.
Het college besluit verder:
 1. dat na afloop van het evenement een evaluatie plaatsvindt (pilot)
 2. dat de verschuldigde kosten (leges en precario) vóór de datum van het evenement moeten zijn overgemaakt door aanvrager.
Onderwerp: De eigendomsoverdracht van het bibliotheekgebouw aan de Sint Janstraat 27a.
Besluit - Het college besluit:
 1. Mee te werken aan de eigendomsoverdracht van de bibliotheek aan de Sint Janstraat 27a en de burgemeester te machtigen de daartoe benodigde (rechts)handeling(en) te verrichten.
 2. De Koopsom c.a. ad in het totaal € 685.000,- te voldoen uit de hiertoe in het leven geroepen “grex bibliotheek”, nummer 700.135.
 3. Geen behoefte te hebben aan nader vervolgonderzoek.
 4. De Gemeenteraad van het bovenstaande op de hoogte te stellen middels een korte memo.
Onderwerp: Sollicitatieplicht en outplacement wethouders.
Besluit - Het college besluit:
 1. Raet bv te contracteren als re-integratiebedrijf en hen mandaat te verstrekken ten behoeve van het handhaven van de sollicitatieverplichtingen en het uitvoeren van re-integratieactiviteiten.
 2. Transitium Groep/Van Ede en Partners als outplacementbureau te contracteren.
Onderwerp: Verordening Energiesubsidie bestaande woningen.
Besluit - Het college besluit:
 1. De “Verordening Energiesubsidie bestaande woningen gemeente Laren 2011” ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
 2. De BEL combinatie mandaat te verlenen voor de uitvoering van het verlenen en vaststellen van subsidie op basis van de verordening Energiesubsidie bestaande woningen gemeente Laren 2011 en hiertoe het mandaatbesluit te ondertekenen..


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

--


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: WMO -Mantelzorg.
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van de 2de kwartaalrapportage 2011 van Versa Mantelzorg.

Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit op grond van de Wet werk en bijstand inzake afwijzing van bijstand op grond van de Wet werk en bijstand ten behoeve van mevrouw A.M.C. R.
Besluit - Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en
 1. het bestreden besluit in stand te laten met verbetering van het besluit voor wat betreft de motivering;
 2. het verzoek om vergoeding van de in de bezwaarfase gemaakte proceskosten af te wijzen;
 3. het verzoek om schadevergoeding af te wijzen.
Onderwerp: Vrijwilligersbeleid -vrijwilligerscomité.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de benoeming van twee nieuwe leden in het vrijwilligerscomité.


Rondvraag / Actiepunt

--