Collegebesluitenlijst Laren 22 november 2011

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
Mevrouw ir.B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:

--

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 november  2011

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 15 november 2011.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Nazorg brand.
Besluit - Het college besluit:
In verband met het spoedeisend belang voor de volksgezondheid van sanering van de getroffen gebieden (houthandel en bibliotheekterrein) in verband met aanwezigheid van asbest:
  1. Troostwijk te machtigen namens de gemeente een bedrijf te selecteren dat op zo kort mogelijke termijn de sloop en sanering van het bibliotheek terrein kan uitvoeren (eigendom gemeente), indien nodig in afwijking van de reguliere aanbestedingsregels.
  2. De sloopvergunning(en) die deze week worden aangevraagd voor het getroffen gebied zo snel mogelijk te verlenen en direct in werking te laten treden.
Onderwerp: AZC Crailo.
Besluit - Het college besluit:
In te stemmen met bijgevoegde brief aan COA Rijswijk
 
Onderwerp: Vaststelling brugdagen.
Besluit - Het college besluit vrijdag 18 mei 2012, de dag na Hemelvaart, als 1e brugdag aan te wijzen voor het jaar 2012 en maandag 24 december 2012, dag voor 1e Kerstdag, als 2e brugdag aan te wijzen voor het jaar 2012.
 
 

Portefeuille:Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Principeverzoek wijziging bestemmingsplan voor realisatie van twee 2-onder-1-kapwoningen op de tuinpercelen ten zuiden van de panden Zevenend 91 en 89a, Laren.
Besluit - Het college besluit:
  1. Geen medewerking te willen verlenen aan realisatie van woningen op de tuin- en erfpercelen ten zuiden van de panden Zevenend 91 en 89a.
  2. Bijgaande antwoordbrief te verzenden aan aanvrager.
Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan Laren-West.
Besluit - Het college besluit:
  1. het voorontwerp bestemmingsplan Laren-West vrij te geven voor vooroverleg en inspraak, maar niet nadat de commissie R&I in de gelegenheid is geweest dit te onderschrijven.
  2. 2. hiertoe bijgevoegd commissievoorstel aan te bieden aan de commissie R&I van december 2011.
Onderwerp: Achtervang overeenkomst Waarborgfonds.
Besluit -  Het college besluit:
Een achtervangovereenkomst aan te gaan met het Waarborgfonds voor de lening aan de woningbouwvereniging Laren.

Onderwerp: Uitvoeringsbesluit treasury.
Besluit - Het college besluit het ‘uitvoeringsbesluit treasury’ vast te stellen.
 


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Kadernota Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Laren.
(E.J. Roest)
Besluit - Het college besluit:
  1. de kadernota lokaal gezondheidsbeleid gemeente Laren samen met de Evaluatie WMO in te brengen in de in de discussieavond op 30 november 2011.
  2. de kadernota voor advies voor te leggen aan de Wmo raad.
Onderwerp: Overeenkomst volwasseneneducatie met ROC Amsterdam Gooi & Vechtstreek 2012 en het jaarverslag 2010.
Besluit - Het college besluit om:
  1. Zonder nadere zienswijze kennis te nemen van het jaarverslag 2010 van het ROC van Amsterdam;
  2. In te stemmen met de prestatieovereenkomst educatie 2012.
Onderwerp: Gemeentelijk advies op grond van Wet Fusietoets Onderwijs.
Besluit - Het college besluit positief te adviseren over de voorgenomen bestuursoverdracht van de scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Wijdemeren aan de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Primair Onderwijs.
 
 

Rondvraag / Actiepunt

Onderwerp: Bijdrage voorbereidingskosten RUD.
Besluit - Portefeuillehouder Roest deelt mede dat in het regionaal overleg RUD is besloten per gemeente €5.000,- beschikbaar te stellen voor de voorbereidingskosten RUD, dekking moet zo nodig gevonden worden uit de post onvoorzien.
Actie - Financien