Collegebesluitenlijst Laren 22 maart 2011

Aanwezig:
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Toehoorder:
de heer J.W. van der Zwaan, raadslid

Afwezig:
de heer L.J.M. Janssen, wethouder
 


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 maart 2011

 


Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare en vertrouwelijke besluitenlijst d.d. 15 maart 2011.
Besluit - De besluitenlijsten worden aanpast vastgesteld.Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Bezwaar tegen beslissing Arbeidsinspectie (A.I.) t.a.v het uitvoeren van onderzoek naar aanwezigheid asbest (NEN 5702).
Besluit - Het college besluit:
 1. Het college besluit om bezwaar in te stellen tegen de eis van de Arbeidsinspectie;
 2. Het college besluit om de hiervoor benodigde expertise extern in te huren;
 3. De kosten hiervoor in beginsel verantwoorden op het budget “riolering beleid-overige diensten” (672201-634900).
Onderwerp: Concretisering Actieprogramma Veiligheid 2011-2012.
Besluit - Het college besluit:
 1. € 35.000,-- beschikbaar te stellen uit stelpost 614002-600218* voor het DNA kit project.
 2. Opdracht te geven tot de uitvoering van de behoeftepeiling ten aanzien van de DNA kits. En de eventuele verdere uitrol.
 3. € 20.000,-- beschikbaar te stellen uit stelpost 614002-600218* voor de tijdelijke subsidieregeling ten aanzien van het keurmerk veilig wonen.
 4. Opdracht te geven tot de uitvoering van het opstellen en vaststellen van de tijdelijke subsidieregeling plus bijbehorende documenten. En verdere uitrol van het project. (* in 2011 is € 80.000,-- geraamd voor de uitvoering van het Actieprogramma Veiligheid)
Onderwerp: De aflossing door de eigenaar(s) van appartementen Plein 1945 nr. 7 en 9 van hun schuld aan de gemeente Laren.
Besluit - Het college besluit:
 1. het advies over te nemen.
 2. de conceptbrief te versturen.
Onderwerp: Nota Burgerparticipatie in de BEL-gemeenten.
Besluit- Het college besluit:
 1. Het onderwerp burgerparticipatie tot een structureel onderdeel te maken van het gemeentelijke beleidsproces volgens een vast kader, methodiek en spelregels, door vaststelling van de bijgevoegde nota Burgerparticipatie in de BEL-gemeenten en de toepassing van deze nota tweejaarlijks interactief te evalueren.
 2. het bijgevoegde memo van de griffier integraal onderdeel uit te laten maken van de nota.
 3. De raad voor te stellen gelijkluidend besluit te nemen, door middel van bijgevoegd voorstel en ontwerp-besluit.
Onderwerp: Inrichten buitenruimte hart van Laren.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de bestuursopdracht en de opdracht te verstrekken aan de BEL Combinatie.
Uitgaande van de bestaande situatie opteert het college om de parkeerplaats achter het gemeentehuis te optimaliseren en niet geheel opnieuw in te richten.Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Snelheidsremmende maatregelen wijk buurtpreventievereniging Vizier. Besluit - Het college besluit:
 1. de aanleg van 1 drempel en een aantal optische maatregelen, zoals aangegeven door de bewoners (wegmarkering, bord) te financieren (en zo nodig mee te nemen in de kader nota 2012)
 2. dat portefeuillehouder in overleg gaan met bewoners en afdeling om tot een breedgedragen voorstel voor de drempel te komen.
Onderwerp: Verzoek tot het splitsen van de percelen aan de Houtweg 29 en 29A. Besluit - Het college besluit:
 1. Geen medewerking te verlenen aan het voorliggende principeverzoek;
 2. De aanvrager op de hoogte brengen van het besluit van uw college.
Onderwerp: Bouwplan 15 appartementen Rijksweg West 14-16.
Besluit - Het college besluit:
 1. Op grond van de Wet geluidhinder voor 10 appartementen aan de Rijksweg West 14-16 hogere grenswaarden vast te stellen;
 2. Vrijstelling ex. artikel 19 lid 2 WRO te verlenen van het bestemmingsplan Rijksweg 2000;
 3. Bouwvergunning te verlenen voor het oprichten van 3 appartementengebouwen (in totaal 15 appartementen) en een toegangspoort op het perceel Rijksweg West 14-16, kadastraal bekend sectie C nrs. 1820, 1821, 1822 en 1823.
Onderwerp: Aanvullende memo’s raadsstukken Bestuursopdracht Bel zwembad. Besluit - Het college besluit:
 1. De memo’s voor kennisgeving aan te nemen en deze de commissie/raad te verzenden.
 2. Bij de commissie- en raadsbehandeling voor te stellen om geen klankbordgroep te formeren.
Onderwerp: Bestuursopdracht Instelling Ondernemersfonds.
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met de bestuursopdracht en de opdracht te verstrekken aan de BEL Combinatie;
 2. De commissie R&I door middel van het bijgevoegde commissievoorstel uit te nodigen de bestuursopdracht verkennend te bespreken.
Onderwerp: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie.
Besluit - Het college besluit:
 1. De raad voor te stellen de Financiële verordening gemeente Laren, zoals vastgelegd door de gemeenteraad op 22 oktober 2003 in te trekken;
 2. De raad voor te stellen de Nota Activa & afschrijvingsbeleid van de gemeente Laren, zoals vastgelegd door de gemeenteraad op 22 oktober 2003 in te trekken;
 3. De raad voor te stellen de bijgevoegde verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid vast te stellen, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Laren (Financiële verordening 2011 gemeente Laren);
 4. De raad voor te stellen de verordening per 1 januari 2011 in werking te laten treden.
Onderwerp: Jaarrekening en jaarverslag 2010 inclusief productenrealisatie.
Besluit - Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van het voorlopig resultaat van de jaarrekening 2010.
 2. Akkoord te gaan met de voorgestelde bestemming van het rekeningresultaat.


Portefeuille: Wethouder L.J.M. Janssen

Onderwerp: Subsidieaanvraag Gilde Gooi Noord jubileum.
Besluit - Het college besluit om op grond van de jubilearegeling subsidie te weigeren.


Rondvraag / Actiepunt