Collegebesluitenlijst Laren 22 februari 2011

Aanwezig:
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

Afwezig:
de heer L.J.M. Janssen, wethouder
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 maart 2011

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 15 februari 2011.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Een WOB verzoek van dhr. G.J. Visscher.
Besluit - Het college besluit om het advies over te nemen en de verzochte informatie te verstrekken.
 
Onderwerp:  Buurtpreventieborden.
Besluit - Het college besluit:
 1. Volgens opgesteld schema, BPV’s het nieuwe type bord aan te bieden. En plaatsen mits BPV ook daadwerkelijk wenst.
 2. Antwoordbrief Hamdorff, volgens bijgevoegd concept, versturen en daarbij ook de vereniging te verzoeken een eigen bedrage te leveren in de herplaatsing van de borden.
 3. De kosten te dekken uit Veiligheid en Criminaliteit 614002-634600. De incidentele kosten in 2012 en 2013 dienen meegenomen te worden in de begroting.
Onderwerp: Tussenevalutie gladheidbestrijding.
Besluit - Het college besluit:
 1. De wijze van gladheidbestrijding en de routes bekend maken via de gebruikelijke communicatiekanalen en de gemeentelijke website,
 2. Indien vaste zoutleverancier geen zout meer kan leveren het Hoofd Buitendienst te machtigen om voldoende zoutvoorraad te “garanderen” door zout op de markt, tegen handelsprijzen, aan te kopen. De machtiging geldt tot een bedrag van € 300,--/ton en neemt een aanvang op het moment dat de zoutloods nog maar voor de helft (115 ton) gevuld is.
 3. Indien zoutgebrek noopt tot de invoering van het alleen strooien van de calamiteitenroute dit kenbaar te maken via borden bij de invalswegen en via de gemeentelijke website. Het volledige college wordt terstond door het Hoofd Buitendienst geïnformeerd.
 4. Zo snel mogelijk na week 14, doch uiterlijk half april, met een eindevaluatie winter 2010-2011 te komen.
 5. Na besluitvorming de raad via een notitie van deze tussenevaluatie en uw besluitvorming in kennis te stellen en portefeuillehouder te mandateren deze notitie door te sturen naar de raad.
Onderwerp: Co Bremanlaan.
Besluit - Het college besluit:
 
 1. Het voorstel aan te houden.
 2. Voortgangsinformatie exploitatie WSI project Het college besluit:
 3. In te stemmen met de memo aan de raad met voortgangsinformatie over de exploitatie van het WSI project en de daarbij behorende bijlagen
 4. Tevens in te stemmen met de brief aan de provincie waarin op haar verzoek nadere informatie over het project wordt verstrekt ten behoeve van de subsidieaanvraag Multi Functionele Accomodaties (MFA).
 5. De portefeuillehouder te mandateren om het memo op ondergeschikte punten aan te passen.
Onderwerp: Toestemming gunning WSI project voor Larens deel.
Besluit - Het college besluit:
 
 1. In aanvulling op de samenwerkingsovereenkomst, het addendum daarop, kennis te nemen van het memo d.d. 21-2-2011 en de daarin genoemde boetebedingen en risico’s.
 2. In te stemmen met het boetebeding voor de gemeente Laren in een aanvullende huurovereenkomst  met De Kleine Prins BV.
 3. In te stemmen met bijgevoegde brief waarin de parochie toestemming wordt gegeven het Larense dee in het WSI-project te gunnen en de benodigde sloop- en bouwwerkzaamheden te laten uitvoeren.
Onderwerp: Vaststellen definitief reconstructieplan Henri Polakweg.
Besluit - Het college besluit:
 1. Het definitieve plan voor de reconstructie van de Henri Polakweg, tek. 28102010 gew. 15-12-10 vast te stellen.
 2. In te stemmen met besteksgereedmaken van de reconstructie en hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 24.000,--.
 3. Als blijkt dat de aanbesteding ruim uitvalt dan vervanging van de lantaarnpalen in het plan mee financieren, vooruitlopend op een vervangingsplan lantaarnpalen dat het college graag tegemoet ziet.
 4. De bewoners informeren over het definitieve plan.
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Rapportage Accountant nav tussentijdse controle 2010.
Besluit - Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van de rapportage van de accountant
 2. De rapportage van de accountant inclusief dit collegevoorstel met bestuurlijke reactie ter kennisname aan de raad te zenden.
Onderwerp: Resultaat bestemming 2010 / overheveling exploitatie budget 2010 naar 2011.
Besluit -  Het college besluit:
 1. Bij de vaststelling van het exploitatieresultaat 2010 voor te stellen het benodigde budget van € 488.718 in 2011 beschikbaar te stellen.
 2. Te dekken van uit de algemene reserve een bedrag van € 411.138 en te dekken uit het rekeningresultaat een bedrag van € 77.580.
 3. Dit besluit te verwerken bij de vaststelling van de jaarrekening 2010.
Onderwerp: Tijdelijke ontheffing bestemmingsplan Sportcomplex Schuilkerkpad.
Besluit - Het college besluit ontheffing te verlenen van het bestemmingsplan Sportcomplex Schuilkerkpad ten aanzien van het kantoorpandje, gelegen aan de Sint Janstraat 47E, waardoor het zeven weken na de bekendmaking van het besluit gedurende vijf jaren mag worden gebruikt voor woondoeleinden.

Onderwerp: Vestiging van een bed & breakfast in Laren. Het college besluit geen medewerking te verlenen aan voorliggend principeverzoek en de aanvrager op de hoogte te brengen van het besluit van het college.
Nota van uitgangspunten, nieuw bestemmingsplan Laren-West.
Besluit - Het college besluit:
 1. Akkoord te gaan met de nota en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
 2. Portefeuillehouder te mandateren nog enkele ondergeschikte passages in het raadsvoorstel aan te passen.
Onderwerp: Het bezwaar van reclamante tegen een de besluiten betreffende de opgelegde last onder dwangsom wegens het bouwen in afwijking van een bouwvergunning, tegen de geweigerde reguliere bouwvergunning voor het veranderen van de voorgevel en tegen de geweigerde reguliere bouwvergunning eerste fase voor het vernieuwen, veranderen en vergroten van de bedrijfsruimte betreffende het perceel Eemnesserweg 3.
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften en de bestreden besluiten in stand te laten met het aanbrengen van diverse correcties en aanvullingen als omschreven in het advies van 13 december 2010 van de Commissie.

Onderwerp: Bezwaar tegen het niet verwijderen van door gemeente geplaatste anti-parkeerpaaltjes voor het pand Eemnesserweg 3.
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften en het bezwaarschrift van reclamante niet-ontvankelijk te verklaren.
 
Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan “Klaaskampen 54-60”.
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Klaaskampen 54-60”.
 2. Het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven en gedurende zes weken ter inzage te leggen;
 3. De initiatiefnemer op de hoogte brengen van het besluit van het college.

 

Portefeuille: Wethouder L.J.M. Janssen

Onderwerp: Huurteam Hilversum.
Besluit - Het college besluit geen subsidie toe te kennen aan de stichting Huurteam Gooi en Vechtstreek en de raad door middel van bijgevoegd memo van dit besluit in kennis te stellen.


Rondvraag /  Actiepunt

Onderwerp: Nood aggregaat Eemnesserweg 19.
Besluit - Nu nut en noodzaak voor een nood-aggregraat niet langer aanwezig zijn (ICT vanuit BEL kantoor, Centrum crisisbeheersing BEL kantoor) het noodaggregaat niet langer onderhouden en bij de verbouwing van het gemeentehuis ontmantelen. Het risico bij eventuele stroomuitval wordt regulier en kent geen bijzondere reactietijd meer die een aparte noodvoorziening behoeft. Huismeester gemeentehuis en projectleider verbouwing gemeentehuis.