Collegebesluitenlijst Laren 21 juni 2011

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester    
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 

Vastgesteld in de vergadering van de burgemeester en wethouders van 28 juni 2011
 

Portefeuille: Allen 
 

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 14 juni
Besluit Het college besluit:
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 
Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp:Trouwen op een alternatieve locatie Theehuis het Bluk in de gemeente Laren
Besluit: Het college besluit:
Het verzoek om te mogen trouwen bij Theehuis het Bluk toe te wijzen op 3 september 2011 om 12.00 uur.

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest /Wethouder E.J. de Jong
 
Onderwerp:Spandoeken Laren
Besluit:Het college besluit:
  1. Het besluit te herbevestigen dat spandoeken in Laren boven de weg blijven hangen.
  2. Het ophangen van de spandoeken een verantwoordelijkheid van de aanvrager is.
  3. Hierover duidelijk te communiceren bij de vergunningaanvraag en in het bijzonder richting de terugkerende evenementeninitiatiefnemers.
  4. Voor het vervolg van overgangsjaar 2011 aan partijen voor wie eerder de spandoeken door de gemeente werden opgehangen eenmalig aan te bieden per vergunning maximaal 2 spandoeken door de gemeente te laten ophangen.
Portefeuille: wethouder J.W. van der Zwaan
 
Onderwerp:Subsidie bijdrage wandelvierdaagse
Besluit:Het college besluit:
Subsidie te weigeren omdat er geen budget beschikbaar is en verlenen van de subsidie zou leiden tot overschrijding van het subsidie-plafond.
 
Onderwerp: Singer Laren
Besluit: Het college besluit:
In te stemmen met de reactie op de mail van Singer Laren d.d. 14 juni 2011 en de brief zo spoedig mogelijk bij Singer Laren te bezorgen.
 
Onderwerp: Zomerkermis
Besluit: Het college besluit:
Gelet op het feit dat 2010 aan te merken is als startjaar voor de Larense Kermis een creditnota ad euro 3000,-- ex BTW te zenden aan de stichting zodat het eerste jaar per saldo resulteert in een sluitende jaarrekening.
 
Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong
 
Onderwerp:Beslissing op een bezwaarschrift tegen het wegslepen van twee motorvoertuigen op het Plein 1945 te Laren
Besluit:Het college besluit:
Overeenkomstig het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften bezwaarmaker niet-ontvankelijk verklaren in zijn bezwaar.