Collegebesluitenlijst Laren 20 september 2011

Aanwezig:
de heer E.J. de Jong, loco-burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
Mevrouw ir.B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 27 september 2011

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 13 september 2011.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 
Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Herbenoeming de heer J.G.M. Timmer, lid van de commissie gemeentelijke erepenning Laren voor de periode 1 oktober 2011 tot 1 oktober 2015.
Besluit - Het college besluit de heer J.G.M. Timmer voor de periode 1 oktober 2011 tot 1 oktober 2015 te herbenoemen als lid van de commissie voor de gemeentelijke erepenning Laren.

Onderwerp: Fietsenstalling tennisvereniging LLTC.
Besluit - Het college besluit het grond aan de Omloop in bruikleen te geven ten behoeve van gebruik als fietsenstalling.

Onderwerp: Aanbesteding werken verbouwing gemeentehuis Laren.
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met de geschetste aanbestedingsprocedure en met de keuze voor het gunningcriterium “laagste prijs”, dit laatste in afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2010.
 2. In te stemmen met de selectie- en gunningleidraad voor de selectie van de aannemer(s).
 3. Op basis hiervan de selectiefase te starten.
 4. Eerst na ondertekening van de voorovereenkomsten met de toekomstige huurders de gunningfase te starten en op dat moment de gemeenteraad daarover te informeren.

Onderwerp: PHO Gezondheidszorg G&V. (J.W. van der Zwaan)
Besluit - Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.

Onderwerp: Standpunt ten behoeve van het bestuurlijk RUD-overleg omtrent aansluiting bij het proces RUD Utrecht dan wel Flevoland.
Besluit - Het college besluit zijn voorkeur uit te spreken voor aansluiting bij de RUD-vorming Flevoland omdat met aansluiting bij Flevoland meer bestuurlijke invloed wordt verwacht dan met aansluiting bij Utrecht. Tevens spelen financiële redenen een rol bij de keuze voor Flevoland.

Onderwerp: Aanzeggen reorganisatie ontslag gedetacheerde medewerkers bij zwembad de Biezem.
Besluit - Het college besluit:
 1. Het bestuur van de stichting voor te stellen de detacheringsovereenkomsten met medewerkers in dienst van de gemeente Laren per 1 januari 2013 te beëindigen.
 2. De gedetacheerde medewerkers ingaande 1 januari 2013 ontslag aan te zeggen wegens reorganisatie wegens opheffing van de functie.
 3. Het voornemen uit te spreken in te stemmen met het sociaal statuut ‘gemeente Laren en Blaricum 2011’ vast te stellen en daarover met het Georganiseerd Overleg in overleg te treden;
 4. Een reïntegratieplan voor elke betrokken medewerker op te laten stellen voor 1 november 2011.
 

Portefeuille:Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: 2e bestuurlijke voortgangsrapportage.
Besluit - Het college besluit de 2e bestuurlijke voortgangsrapportage 2011 vast te stellen en akkoord te gaan met het raadsvoorstel.

Onderwerp: Begroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015.
Besluit - Het college besluit akkoord te gaan met de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015 en deze met het bijgevoegde raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de raad.
 
Onderwerp: Intrekking bijlage 1 structuurvisie.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen het voornemen uit te spreken om bijlage 1 bij de structuurvisie in te trekken.

Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan Zevenend 35-45.
Besluit - Het college besluit:
 1. Talpa mee te delen dat de bestemmingsplanprocedure wordt beëindigd.
 2. Hiervan mededeling te doen aan de gemeenteraad.
 3. Talpa de leges van de bestemmingsplanprocedure in rekening te brengen.
 4. Insprekers op de hoogte te brengen van het besluit tot beëindigen van de bestemmingsplanprocedure.


Portefeuille:Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Woonvisie 2011 – 2015.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de Woonvisie 2011 – 2015 en het raadsvoorstel door te zenden naar de griffie voor vaststelling in de raadsvergadering van 26 oktober 2011.

Onderwerp: Ondertekening convenant woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek 2011.
Besluit - Het college besluit Wethouder Van der Zwaan te machtigen om namens de gemeente Laren het convenant te ondertekenen.

Onderwerp: PHO Wonen, Welzijn en Zorg.
Besluit - Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.


Rondvraag / Actiepunt
 

--