Collegebesluitenlijst Laren 20 januari 2011

Aanwezig:
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer L.J.M. Janssen, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

Afwezig:
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 25 januari 2011
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst WSI.
Besluit - Het college besluit:
  1. In te stemmen met het addendum behorend bij de SOK met de Parochie d.d. 23 februari 2010, waarmee o.a. :
  2. Het rentepercentage van de op te nemen geldlening vast te stellen op 3,75%.

 

Portefeuille: Wethouder L.J.M. Janssen

Onderwerp: MOUP Singer.
Besluit - Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de nieuwe ontwikkelingen rondom de beoordeling van de MOUP Singer, opgesteld door Lisoba beheer.
  2. De raad voor te stellen eerst nader advies in te winnen over de MOUP door een second opinion uit te laten voeren.
  3. Hiertoe bijgaand raadsvoorstel – en besluit aan te bieden aan de raad.


Rondvraag / Actiepunt