Collegebesluitenlijst Laren 20 december 2011

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
Mevrouw ir.B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--


Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 27 december  2011

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 13 december 2011.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Opwaarderen voet-/fietspaden 2010.
Besluit - Het college besluit tot het aanwenden van middelen (€ 11.000,--) uit de investeringsplanning (jaarschijf 2011) van de begroting 2011 voor het project “opwaarderen voet-/fietspaden 2010”.

Onderwerp: De garage-inrichting annex het brandstoffenverkooppunt Auto Willenborg B.V. aan het Zevenend 35 in Laren (N-H).
Besluit - Het college besluit:
 1. Niet in te gaan op het gedane verzoek als bedoeld in de brief d.d. 6 december 2011 (bijlage 3), blz. 2, onder a, b en c;
Onderwerp: Renovatie aula begraafplaats.
Besluit - Het college besluit:
 1. Vrijgeven middelen voor meubilair van de aula uit de investeringsplanning;
 2. Extra last (€ 7.450,--) voor 2011 ten laste brengen van het rekeningsaldo van 2011.


Portefeuille:Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Verzamel-begrotingswijziging n.a.v. collegebesluiten 2011.
Besluit - Het college besluit bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.
 
Onderwerp: Beantwoording brief d.d. 10 november 2011 van omwonenden Hoefloo 20A.
Besluit - Het college besluit de brief van de omwonenden van de Hoefloo 20A te beantwoorden door middel van bijgevoegde concept-brief en de afdelingsmanager Publiek, Vergunningverlening en Handhaving te mandateren om de antwoordbrief te ondertekenen.

Onderwerp: Bezwaar inzake wegslepen Plein 1945, zaak Van der Burght B.V. Besluit - Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bestreden besluit in stand te laten.

Onderwerp: Verzoeken om intrekking van:
 1. een bouwvergunning annex vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO (oud) en;
 2. twee kapvergunningen (inclusief verzoek om wijziging van de herplantverplichting).
Besluit - Het college besluit:
 1. Het voornemen te uiten de bouwvergunning d.d. 25 maart 2009 en de onderliggende vrijstelling d.d. 3 maart 2009, thans ten name van De Leeuw Vastgoed B.V., in te trekken;
 2. De Leeuw in de gelegenheid te stellen – schriftelijk dan wel mondeling – zijn zienswijze tegen het conceptbesluit in te dienen;
 3. Het verzoek om intrekking van de kapvergunning af te wijzen.
 4. Aanvraag omgevingsvergunning Steenbergen 4. Het college besluit het voorstel aan te houden.

 

Portefeuille:Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Subsidie Senioren Sociëteit-Laren.
Besluit - Het college besluit:
 1. subsidie te weigeren omdat gemeenschappelijk ruimten zijn uitgesloten van het aanbrengen van woonvoorzieningen op grond van de Wmo en de aanvraag niet valt onder de voorwaarden van de subsidieverordening.
 2. dit project bestuurlijk onde de aandacht te brengen van andere instellingen/organisaties die mogelijk wel subsidiemogelijkheden kennen.
 
Onderwerp: Vaststelling Welzijnssubsidies 2010 gemeente Laren.
Besluit - Het college besluit:
 1. De verleende subsidies over 2010 vast te stellen conform bijgevoegd overzicht.
 2. De instellingen hierover te informeren.
 3. In voorkomende gevallen subsidies deels terug te vorderen.
Onderwerp: Gunning van de opdracht aan Planning Verband Groningen BV (PVG) ten behoeve van het tweejaarlijks contractueel opstellen van de leerlingenprognoses en ruimtebehoefteberekening voor het basis-onderwijs en voortgezet onderwijs Laren.
Besluit - Het college besluit:
 1. Akkoord te gaan met de gunning van de opdracht aan Planning Verband Groningen BV ten behoeve van het tweejaarlijks contractueel opstellen van de leerlingenprognoses en ruimtebehoefteberekening voor het basis- en voortgezet onderwijs Laren.
 2. De kosten zullen in 2012 € 1.725,50 bedragen (inclusief BTW/2014 en 2016 worden geïndexeerd) en zijn ondergebracht onder kostenplaats 642301 kostensoort 634954 (bijzonder onderwijs) en kostenplaats 642101/634954 (openbaar onderwijs).


Rondvraag / Actiepunt
--