Collegebesluitenlijst Laren 1 november 2011

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
Mevrouw ir.B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 november  2011

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 25 oktober 2011.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 


Portefeuille:Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Vaststellen van het Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met wijzigingen.
Besluit - Het college besluit:
  1. De raad voor te stellen de 1e wijzigingsverordening basisadministratie persoonsgegevens 2011 vast te stellen.
  2. Het Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2011 vast te stellen.
  3. De GBA-beheerregeling ongewijzigd te continueren.
Onderwerp: PHO Gezondheidszorg G&V. (J.W. van der Zwaan)
Besluit - Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering. Ten aanzien van de bezuinigingstaakstelling neemt portefeuillehouder mee naar de vergadering dat de gemeente Laren hecht aan eerdere toezegging bezuinigingstaakstellingen te realiseren voor 2012 en verder. Wij zien dat niet terug in de voorstellen op deze agenda.

Onderwerp: Schriftelijke vragen D66 mbt herplantplicht.
Besluit - Het college besluit:
De beantwoording van de vragen vast te stellen.

Onderwerp: Beslissing op bezwaar arbeidsinspectie inzake opgelegde eis.
Besluit - Het college besluit om het beroep tegen de beslissing op bezwaar door te zetten en tevens een voorlopige voorziening te vragen bij de Rechtbank.
 
 

Portefeuille:Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Principeverzoek vestiging op perceel Eemnesserweg 3 van HDH, ‘speciaalzaak voor digitaal wonen en werken’.
Besluit - Het college besluit:
  1. Het verzoek tot vestiging op Eemnesserweg 3 van HDH af te wijzen.
  2. Bijgaande antwoordbrief te verzenden aan aanvrager.
Onderwerp: Een verzoek tot nadeelcompensatie.
Besluit - Het college besluit:
Het verzoek tot nadeelcompensatie af te wijzen.

Onderwerp: Controleprotocol accountantscontrole 2011 gemeente Laren.
Besluit - Het college besluit het controleprotocol accountantscontrole 2011 gemeente Laren ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: PHO Wonen, Welzijn en Zorg.
Besluit - Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.

Onderwerp: Basis benchmark en benchmark individuele voorzieningen.
Besluit - Het college besluit uitkomsten van de Basis benchmark en de benchmark individuele voorzieningen ter kennisneming aan te bieden aan de leden van de raad.

Onderwerp: Aanvraag meerjarige subsidie Nederlandse Vereniging voor Autisme.
Besluit - Het college besluit de subsidie te weigeren omdat de activiteit niet bijdraagt aan een gemeentelijk doel en er geen budget beschikbaar is.

Onderwerp: Actiepuntenverslag van het signaleringsoverleg jeugd gemeente Laren van 7 juli en 22 september 2011. (E.J. Roest)
Besluit - Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van het signaleringsoverleg jeugd gemeente Laren van 7 juli en 22 september 2011.
  2. In te stemmen met een aantal in dit advies uitgewerkte wijzigingen in de werkwijze waardoor het overleg efficiënter kan functioneren.

Rondvraag / Actiepunt

Onderwerp: Wegenbeheerplan.
Besluit - Portefeuillehouder meldt dat er argumenten zijn (aanschaf nieuwe software in 2012, efficiencyvoordelen) om het opstellen van het wegenbeheerplan uit te stellen naar 2012. Dit betekent dat het budget van 2011 naar een volgend jaar moet worden meegenomen.
Actie - A&B meenemen in overhevellingsvoorstellen jaarrekening 2011