Collegebesluitenlijst Laren 1 maart 2011

Aanwezig:
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

Afwezig:
de heer L.J.M. Janssen, wethouder
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 maart 2011

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 22 februari 2011.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Klimaatafspraak.
Besuit - Het college besluit de klimaatafspraak met de provincie Noord-Holland te ondertekenen.
 
Onderwerp: PHO Gezondheidszorg G&V.
Besluit - Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.

Onderwerp: Tussenevaluatie regionalisering Brandweerregio Gooi en Vechtstreek. Besluit - Het college besluit:
  1. Tussenevaluatie ter kennisgeving aan te nemen;
  2. Raad tussenevaluatie aan te bieden, als ingekomen stuk.
Onderwerp: Plan van aanpak naar aanleiding van het hygiëne rapport AZC Crailo. Besluit - Het college besluit het plan van aanpak ter kennisgeving aan te nemen.
En verzoekt het COA na afloop van de werkzaamheden schriftelijk aan de gemeente te melden dat uitvoering volgens plan is geweest.

Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2011.
Besluit - Het college besluit:
1. De gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2011 treffen.
  1. De Veiligheidsregio schriftelijk op de hoogte te stellen van bovenstaand besluit, volgens bijgevoegde concept brief.
  2. De gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2011 bekend maken op gebruikelijke wijze, volgens bijgevoegde concept bekendmaking.
  3. Opdracht geven tot het aanpassen en vaststellen van de Brandbeveiligingsverordening en daaruit voortkomende wijzigingen doorvoeren in de gemeentelijke legesverordening (op regulier moment, eind 2011).
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Bezwaar tegen kapvergunning voor diverse bomen op het perceel Hoefloo 20A.
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften en het bestreden besluit in stand te laten aanvulling van de motivering t.a.v. de weigeringsgrond leefbaarheid en met aanvulling van de opgelegde herplantplicht t.a.v. de maatvoering en met aanvulling van de naleving van het kapverbod op grond van de Flora en Faunawet en voorts de personen die het aanvullend bezwaarschrift mede hebben ondertekend niet – ontvankelijk te verklaren.

Onderwerp: Toepassing art. 6.2 wabo bij aanlegvergunning.
Besluit - Het college besluit:
tot onverwijlde inwerkingtreding van de aanlegvergunning, aangevraagd voor perceel Torenlaan 64 onder gebruikmaking van de bevoegdheid in artikel 6.2 Wabo.
 
Onderwerp: Gebruik tennishal Sprokkelenburg door CBR.
Besluit - Het college besluit:
  1. Om in te stemmen met de brief aan dhr. Van Latum met als strekking: • Dat het college niet voornemens is voor het van het bestemmingsplan afwijkend gebruik een omgevingsvergunning te verlenen;• Dat het college toezegt gedurende de maand maart 2011 niet handhavend op te zullen treden tegen de CBR_activiteiten in de tennishal.
  2. Om de raad terstond over dit besluit te informeren.
Onderwerp: Monumentwaardigheid Naarderstraat 39 (Oud Laren).
Besluit - Het college besluit:
Gegeven het feit dat één omgevingsvergunning voor sloop en bouw is aangevraagd voor de Naarderstraat 39, de portefeuillehouder te mandateren het vergunningproces in overleg met betrokkenen af te handelen. En daarmee vooralsnog af te zien van het verder op grond van de Monumentenverordening Laren in procedure te brengen van het pand Naarderstraat 39
 


Portefeuille: Wethouder L.J.M. Janssen

Onderewerp: PHO Wonen, Welzijn en Zorg.
Besluit - Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.

Onderwerp: Offerte voor omlijsting van plattegrond Laren.
Besluit - Het college besluit de plattegrond in te laten lijsten voor de som van    
€ 160,--; kosten kunnen betaald worden uit 654001 (kunst).

Onderwerp: Communicatieplan CJG Laren.
Besluit - Het college besluit:
  1. In te stemmen met het communicatieplan.
  2. De kosten ten laste te brengen van de post 671501-600200 Jeugdgezondheidszorg uniform deel – Stelpost.


Rondvraag /  Actiepunt

Onderwerp: Kunstproject met middelbare scholieren.
Besluit - Naar aanleiding van gesprek vervangend portefeuillehouder met enthousiaste initiatiefnemers mogelijkheden nagaan voor tijdelijk plaatsen van kunstobjecten in de openbare ruimte (3 plekken voor 10 dagen in mei) en kortstondig in gebruik nemen van een kruispunt V&H