Collegebesluitenlijst Laren 1 februari 2011

Aanwezig:
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

Afwezig:
de heer L.J.M. Janssen, wethouder
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 februari 2011
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 25 januari 2011.
Betreft - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Sluiting Burgerzaken op drie locaties op 3 maart 2011.
Betreft - Het college besluit op donderdag 3 maart de loketten Burgerzaken te sluiten en allen het loket burgerlijke stand te openen tussen 12.00 en 13.00 uur voor aangiften van geboorten en overlijden.

Onderwerp: Update meerjarenbeleidplan politie 2008-2011.
Besluit - Het college besluit de update van het meerjarenbeleidplan 2008-2011 van de politie met bijgaande memo door te geleiden naar de raad als ingekomen stuk.

Onderwerp: Uitwerking intentie College de Brink inzake realisatie aanbouw gymzaal College.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het aangaan van nadere afspraken met de Gooise Scholen Federatie (GSF) omtrent de realisatie en gebruik van de aanbouw bij de gymzaal College de Brink conform bijgevoegde correspondentie.
 
Onderwerp: Opstalrecht en eigendomsverhoudingen Gymzaal de Binckhorst.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de voorliggende ontwerppakten waarin het opstalrecht van gymzaal de Binckhorst aan de gemeente toekomt en waarin een grondruil wordt aangegaan met Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm.

Onderwerp: Plein 1945, nummer 9.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de concept brief en deze inclusief de indicatieve berekening aan de eigenaars te verzenden.

 


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Het oprichten van een erfafscheiding zonder omgevingsvergunning, Molenaar 18 te Laren.
Besluit - Het college besluit een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van het perceel aan de Molenaar 18, ter hoogte van € 1.000,-- ineens wegens het oprichten c.q. in stand houden van een erfafscheiding zonder omgevingsvergunning.
 
 

Portefeuille: Wethouder L.J.M. Janssen

Onderwerp: Actiepuntenverslag van het signaleringsoverleg jeugd gemeente Laren van 12 januari 2011. (E.J. Roest)
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van het signaleringsoverleg jeugd gemeente Laren van 12 januari 2011.


Rondvraag /  Actiepunt