Collegebesluitenlijst Laren 19 april 2011

Aanwezig: de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 april 2011


Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 12 april 2011.
Besluit: De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Vergunning evenement “Lokatie Kunst Laren”van 13 t/m 22 mei 2011
Besluit: Het college besluit:
 1. Vergunning te verlenen voor het organiseren van het evenement “Lokatie Kunst Laren” van 13 t/m 22 mei 2011.
 2. Vrijstelling te verlenen van het betalen van leges en precariobelasting.
Onderwerp: Opgelegde eis Arbeidsinspectie
Besluit: Het college besluit om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de rechtbank.
 
Onderwerp: Voortgang strategische dossiers
Besluit:Het college besluit:
De memo over de voortgang van strategische dossiers voor de gemeente Laren ter kennisname aan de raad aan te bieden.
 
Onderwerp: Circulaire BZK Werkkostenregeling Appa, uitbreiding samenloopartikel, vervallen gratificaties en aanpassing procedure bij ziekte burgemeesters
Besluit: Het college besluit:
 1. De werkkostenregeling nog niet in te stellen per 1 januari 2011 en de bestaande regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen te blijven handhaven voor ten minste 2011.
 2. Kennis te nemen van de inhoudelijke aanpassingen op rechtspositioneel gebied.
 3. Kennis te nemen van de aanpassing dat de gratificatie van burgemeesters bij een dienst- en ambtsjubileum komt te vervallen per 1 januari 2015 en de aanpassing procedure ingeval van ziekte van burgemeesters.
Onderwerp: Controlerende rol raad bij project WSI
Besluit: Het college besluit:
Bijgevoegd memo, waarin wordt voorgesteld hoe de raad de komende fasen van het project WSI te betrekken, voor verkennende bespreking aan te bieden aan de commissie R&I (mei)
 
Onderwerp: Co Bremanlaan
Besluit: Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van de stedenbouwkundige verkenning en de financiële haalbaarheidsstudie voor de herontwikkeling van het plangebied Co Bremanlaan.
 2. De Raad aan te laten geven welk stedenbouwkundig model de voorkeur geniet en opdracht te laten geven dit model en ontsluitingsvariant 3 uit te werken naar een ontwerp voor de woningbouw en de openbare ruimte.
 3. De Raad het gekozen stedenbouwkundige model mogelijk te maken in het bestemmingsplan Laren-Noord.
 4. De Raad voor te stellen de grondexploitatie Co Bremanlaan behorende bij het gekozen stedenbouwkundig model vast te laten stellen.
 5. Afhankelijk van het gekozen stedenbouwkundig model zal de begroting 2011 worden aangepast aan de onder punt 4 genoemde grondexploitatie Co Bremanlaan en ter vaststelling bij de voorjaarsnota worden aangeboden.
Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Bestemmingsplan Laren West
Besluit: Het college besluit:
Gelet op het standpunt van het presidium te starten met de voorbereiding van bestemmingsplan Laren West door het opvragen van offertes bij 4 stedenbouwkundige bureaus.

Onderwerp: Ontwerp-bestemmingsplan Laren-Noord
Besluit: Het college besluit :
 1. Instemmen met notitie inspraak en vooroverleg
 2. Commissie R&I informeren en horen over de notitie inspraak en vooroverleg en over het ontwerpbestemmingsplan
 3. Na behandeling in de commissie het ontwerp bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage leggen t.b.v. het indienen van zienswijzen.
Onderwerp: Advisering nav de concept-begroting 2012 Gewest Gooi en Vechtstreek
Besluit: Het college besluit:
 1. De Raad te adviseren in te stemmen met de Larense bijdragen zoals deze zijn opgenomen in de begroting voor het jaar 2012 van het Gewest Gooi&Vechtstreek.
 2. Af te zien van het indienen van een zienswijze op de begroting 2012 bij het Gewest.
 3. Maken van voorbehoud op de meerjarenraming 2013-2015 van het gewest vanwege de te verwachten effecten vanuit, de op verzoek van de gemeenten, op te stellen bezuinigingsscenario’s.
 4. Met nadruk te wijzen op de toezegging vanuit het gewest de zij bezuinigingsscenario’s met gevolgen voor de bedrijfsvoering reeds vóór 1 oktober 2010 zou aanleveren en dat de nu in de begroting verwerkt 5% bezuiniging op de algemene dienst en GGD niet deze toezegging invult.Met klem wordt aangedrongen op aanlevering van de scenario’s op zeer korte termijn.
Onderwerp: Brandbeveiligingsverordening
Besluit: Het college besluit:
De Raad – met tussenkomst van de commissie R&I – adviseren om de huidige brandbeveiligingsverordening 1993 in te trekken en de nieuwe brandbeveiligingsverordening 2010 vast te stellen conform bijgaand voorstel.

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan
 
Onderwerp: Jaarverslag 2010 SOZA HBEL
Besluit: Het college besluit:
Het college neemt kennis van het jaarverslag 2010 en geleidt deze ter kennisneming door naar de Raad.