Collegebesluitenlijst Laren 18 oktober 2011

Aanwezig:
de heer E.J. de Jong, loco-burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
Mevrouw ir.B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 25 oktober  2011

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 11 oktober 2011.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 
 

Portefeuille:Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: DNA markeerkit project.
Besluit - Het college besluit het DNA markeerkit in kleinere schaal, dan eerder voorgesteld, uit te rollen (aankoop 500 kits). En te verspreiden onder BPV’s die hebben aangegeven mee te willen doen, op basis van het ‘overzicht DNA markeerkit interesse’.
 
Onderwerp: Regionaal Hennepconvenant Regio Gooi en Vechtstreek.
Besluit - Het college besluit:
  1. In te stemmen met het Regionaal Hennepconvenant Regio Gooi en Vechtstreek zoals vastgesteld door het Regionaal College d.d. 28 september 2011.
  2. De communicatie over het Regionaal Hennepconvenant Regio Gooi en Vechtstreek bij de ondertekening op 8 december 2011 te laten plaatsvinden door de voorzitter van het Regionaal College, zijnde de burgemeester van Hilversum.
  3. Het convenant via de ingekomen stukken ter kennisgeving aan te bieden aan de raad


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Informatieverstrekking gemeenteraad over de voortgang van het RUD-proces.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de inhoud van de Memo over de stand van zaken in het proces RUD-vorming Flevoland en de raad aldus te informeren.
 
Onderwerp: Zichtlijn Landgoed Larenberg.
Besluit - Het college besluit:
Naar aanleiding van schrijven van de adviseur van Landgoed Larenberg en namens Landgoed Larenberg d.d. 14 oktober 2011;
Waarin zij onomwonden aangeven geen planschadeovereenkomst te willen tekenen.
En gezien het feit dat de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan geborgd moet blijven om de zichtlijn door en langs de bebouwing aan de Paviljoensweg te verwijderen van de plankaart van bestemmingsplan Laren-Noord.
 
Onderwerp: Addendum begroting 2012.
Besluit - Het college besluit:
De raad te stellen in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2012 conform bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit.
 
Onderwerp: Bestemmingsplan Laren-Noord.
Besluit - Het college besluit:
De raad voor te stellen het bestemmingsplan Laren-Noord gewijzigd vast te stellen.


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Special Gooi en Eemlander.
Besluit - Het college besluit:
  1. Mee te doen met de regiogemeenten voor het maken van een special in de Gooi en Eemlander.
  2. Hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van € 637,--. Deze kosten kunnen ten laste worden gebracht van Brede doeluitkering kostenplaats 671501 Jeugdgezondheidszorg Uniform, hiervoor zijn voldoende middelen aanwezig.
Onderwerp: Eigen bijdrage rechtsbijstand.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de beleidsregel:
De eigen bijdrage voor rechtsbijstand wordt verlaagd met € 50,-- wanneer een belanghebbende eerst (gratis) rechtshulp vraagt aan het Juridisch Loket alvorens een advocaat te raadplegen. Wanneer een belanghebbende niet eerst rechtsbijstand vraagt aan het Juridisch Loket en als gevolg daarvan wordt geconfronteerd met een hogere eigen bijdrage, dan kan de bijzondere bijstand worden afgestemd met € 50,-- wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan.


Rondvraag /  Actiepunt

Onderwerp: Trouwlocatie tijdens verbouwing gemeentehuis Tijdens (een deel van) de verbouwing van het gemeentehuis is de trouwzaal niet beschikbaar als standaardlocatie.
Besluit - Het college besluit in te gaan op het aanbod van Singer Laren om de Orangerie hiervoor beschikbaar te stellen.
Actie - Burgerzaken en project CMZD