Collegebesluitenlijst Laren 18 januari 2011

Aanwezig:
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer L.J.M. Janssen, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

Afwezig:
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 25 januari 2011

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 11 januari 2011.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst met de BEL Combinatie voor 2011.
Besluit - Het college besluit de Dienstverleningsovereenkomst met de BEL Combinatie voor 2011 aan te gaan.

Onderwerp: PHO Wonen, Welzijn en Zorg. (L.J.M. Janssen)
Besluit - Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.

Onderwerp: PHO Gezondheidszorg G&V.
Besluit - Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.

Onderwerp: Doorontwikkeling beleidsregie binnen het systeem van de BEL samenwerking.
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van de voorliggende notitie en deze te agenderen voor de gezamenlijke collegebijeenkomst op 25 januari 2011.

Onderwerp: Beslissing bezwaarschrift tegen het besluit om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gegevens te verstrekken.
Besluit - Het college besluit overeenkomstig het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

Onderwerp: Preventieve last onder dwangsom.
Besluit - Het college besluit de preventieve last onder dwangsom met betrekking tot de kapvergunning d.d. 12 oktober 2010 aan Volkerinfra onverkort door te zetten, mede gelet op de toezegging van RWS aan belanghebbenden dat er niet wordt gekapt totdat de beroepsprocedures zijn beëindigd.
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Terras bij L’Elefante Bianco.
Besluit - Het college besluit:
 1. Geen medewerking te verlenen aan voorliggend principeverzoek;
 2. De aanvrager te informeren over het besluit van uw college.
Onderwerp: Brinkplan 3.
Het college besluit:
 1. In te stemmen met het aangepaste ontwerp Brinkplan 3-LK-02;
 2. Op basis daarvan de aanlegvergunning aanvragen en in te stemmen met uitwerking van de in het ontwerp voorkomende verkeersbesluiten;
 3. De diverse suggesties die tijdens de inspraak zijn binnengekomen zonder rechtstreeks raakvlak met het project in een later stadium te beoordelen;
 4. De raad van februari 2011 in kennis te stellen van de voortgang van het project en in te stemmen met het ontwerp.
 

Portefeuille: Wethouder L.J.M. Janssen

Onderwerp: Algemene Subsidieverordening Laren 2011.
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met de aangepaste Algemene Subsidieverordening Laren 2011.
 2. Om de raad voor te stellen om in te stemmen met de Algemene Subsidieverordening Laren 2011.
Onderwerp: Subsidie Poëzienacht 28 januari.
Besluit - Het college besluit geen subsidie te verlenen omdat met het verlenen van subsidie het subsidieplafond overschreden zou worden door het opheffen van het budget incidentele subsidies kunst en cultuur.

Onderwerp: Bestuursopdracht voor- en vroegschoolse educatie.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de bestuursopdracht Voor- en vroegschoolse educatie en deze ter verkennende bespreking aan te bieden aan de commissie M&F.

Onderwerp: Overeenkomst Warrekam.
Besluit - Het college besluit:
 1. De overeenkomst te ondertekenen
 2. De Warrekam voor 2011 een subsidiebedrag tot te kennen van €224.000,-
 3. Voor 2012 t/m 2015 een bedrag voor SW, of haar rechtsopvolger, toe te kennen van €130.000,- met in 2012 een eenmalige extra bijdrage van €10.000,- ten behoeve van incidentele transformatiekosten
 4. Nadere prestatieafspraken te maken en op basis daarvan per jaarschijf te evalueren en af te rekenen.
 5. Dekking te vinden binnen de bestaande budgetten in het programma Maatschappelijke ondersteuning, de exploitatie WSI en de posten 663001/642412 (Soc. Cult. Werk), 663001/643563 (Inmarkt) en 663002/634900 (jeugdwerk).
Onderwerp: Bestuursopdracht BEL zwembad.
Besluit - Het college besluit:
 1. Akkoord te gaan met de voorliggende bestuursopdracht
 2. De kosten voor het haalbaarheidsonderzoek ten laste te brengen van Sportvoorzieningen Algemeen
 3. De bestuursopdracht ter informatie in een gezamenlijke raadsvergadering te resenteren
 4. De bestuursopdracht in het kader van de gewenste simultane en gelijkluidende besluitvorming voor te leggen aan de eerstvolgende commissie M&F en raad van de gemeente Laren.


Rondvraag / Actiepunt