Collegebesluitenlijst Laren 17 mei 2011

Aanwezig: de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 

VASTGESTELD IN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 24 MEI 2011


Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 10 mei 2011.
Besluit: De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.    

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Milieujaarverslag 2010
Besluit: Het college besluit:
 1. Het milieujaarverslag 2010 vast te stellen.
 2. Het milieujaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de commissie R&I.
 3. Het milieujaarverslag toe te zenden aan de VROM-inspectie en de provincie Noord-Holland.

Onderwerp: Convenant en overeenkomst inzake particuliere beveiliging
Besluit: Het college besluit:

 1. Convenant Particuliere Beveiliging aan te gaan.
 2. Overeenkomst Gemeente Laren en Gooiland Beveiliging BV aan te gaan.
 3. € 10.000,- per jaar beschikbaar stellen voor de periode juni 2010 tot en met juni 2013 op 614002 Veiligheid en criminaliteit – 630000 inhuur personeel.

Portefeuille Burgemeester E.J.Roest/wethouder J.W. van der Zwaan
 

Onderwerp: Herontwikkeling gemeentehuis Laren
Besluit: Het college besluit:
 1. De gemeenteraad voor te stellen om binnen de gestelde financiële kaders in te stemmen met het Definitief Ontwerp voor de herontwikkeling van het gemeentehuis.
 2. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de twaalfde wijziging van de begroting 2011 met betrekking tot de additionele stichtingskosten ten behoeve van de cascorealisatie van een apotheek.
 3. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met het geschetste vervolgproces, waaronder de aanbesteding van het werk.

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong
 

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan “Klaaskampen 54-60”
Besluit: Het college besluit:
 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Klaaskampen 54-60” gewijzigd vast te stellen.
 2. De initiatiefnemer te informeren over het besluit van uw college.

Onderwerp: Bestemmingsplan Laren – West
Besluit: Het college besluit:

Aan stedenbouwkundig adviesbureau Vandewall Planologisch Advies BV opdracht te verlenen tot het opstellen van Bestemmingsplan Laren West.

Onderwerp: Opwaarderen van bestaande bushaltes langs de busroutes van de lijnen 108 en 109
Besluit: Het college besluit de Raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met het aanpassen van de bestaande bushaltes langs de buslijnen 108 en 109.
 2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 226.512,- (excl.BTW) voor de voorbereiding en uitvoering van de verbeterwerkzaamheden aan de bushaltes. Dekking door middel van subsidie, post “kapitaallasten”en de investering reconstructie Naarderstraat.
 3. De voorbereidingswerkzaamheden en begeleiding van de uitvoering meervoudig onderhands aan te besteden.
Onderwerp: Kosten voor het opzetten en huren van marktkramen, kosten voor het gebruik van elektriciteit en het tijdelijk beperken van het aantal vaste standplaats en op de biologische markt met ingang van 1 mei 2011
Besluit: Het college besluit:
 1. Om de deelnemers van de biologische markt met ingang van 1 juli 2011 de kosten voor het opzetten en huren van de marktkramen zelf te laten voldoen en in te vorderen en daarmee de voorwaarden voor de wekelijkse markt en de biologische markt gelijk te trekken.
 2. De invordering van de kosten voor het gebruik van elektriciteit wordt met terugwerkende kracht met ingang van 4 juni 2008 overgedragen aan het Marktexploitatiebedrijf Laren BV.
 3. Het aantal beschikbare standplaatsen met ingang van 1 mei 2011 tijdelijk te beperken tot maximaal 9 standplaatsen.

Onderwerp: Bestemmingsplan Zevenend 35-45
Besluit: Het college besluit:

 1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Zevenend 35-45.
 2. Het (voor)ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor inspraak vóór de zomervakantie.
Onderwerp: Invoeren precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen d.m.v. wijzigen Verordening heffing en invorderen van precariobelasting op kabels en leidingen.
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen
 1. te besluiten tot invoering van het heffen van precariobelasting op kabels en leidingen.
 2. de opbrengst van de precariobelasting te reserveren in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Precariobelasting.
 3. Instellen Bestemmingsreserve Precariobelasting
Portefeuille:Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Indexatie subsidie Singer 2004-2010
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met het nabetalen van € 43.304,32 aan Singer Laren.
 2. In de nieuw op te stellen overeenkomst met Singer Laren het CPI index als indexpercentage te hanteren.
Onderwerp: Beslissing op bezwaar urgentiebewijs woningtoewijzing
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, conform bijgaand advies van de commissie.
 2. De aanvrager informeren over het besluit van uw college.
Onderwerp: Beheer en exploitatie WSI
Besluit:Het college besluit:
 1. In te stemmen met de uitgangspunten voor het beheer en de op te richten Beheerstichting zoals verwoord in het zogenoemde beleidsdeel van het concept Beheerplan WSI.
 2. Kennis te nemen van de notitie Beheer en Exploitatie waarin de uitgangspunten en stappen worden beschreven tot het oprichten van een Beheerstichting.