Collegebesluitenlijst Laren 16 augustus 2011

Aanwezig:
de heer E.J. de Jong, wethouder    
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
Mevrouw ir.B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

Afwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
    


VASTGESTELD IN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 23 augustus 2011Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 9 augustus 2011.
Besluit: Het college besluit:

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.


Portefeuille:Burgemeester E.J.:Roest

Onderwerp: Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek
Besluit: Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage “Doorontwikkeling Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek”en toelichting.
2. De Raad middels bijgevoegde memo en de voortgangsrapportage en de toelichting te informeren over de voortgang van het Veiligheidshuis.
 
Onderwerp: Onderzoeksresultaten Bestuurskrachtmeting 2011
Besluit: Het college besluit:
1. De conclusies van het rapport bestuurskrachtonderzoek 2011 Laren te onderschrijven
2. In te stemmen met het actieplan voor (nog) verdere verbetering van de bestuurskracht.
3. Een discussie over de gewenste doorontwikkeling van het BEL-model te betrekken bij de vaststelling van de Nota Strategische Verbindingen.
4. Middels bijgevoegd raadsvoorstel de raad voor te stellen bovenstaande beslispunten te bekrachtigen.


Portefeuille:Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Bezwaar tegen verlenen van omgevingsvergunning voor de sloop van het personeelsgebouw De Schans, Naarderstraat 81, alhier voorgelegd aan de Commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 30 mei 2011 advies uitgebracht.
Besluit: Het college besluit:
Zich te conformeren aan het advies van 30 mei 2011 van de Commissie voor de bezwaarschriften en de dames L.C. de V.-A. en M.L. de V. niet te ontvangen in hun bezwaar en het bestreden besluit in stand te laten onder verbetering van de juridische grondslag.
 

Onderwerp: Openbare verlichting “Onderdoorgang la Place”
Besluit: Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorstel en de voorwaarden in de brief van GNR d.d. 12 juli 2011 voor het aanbrengen van de verlichting naar het oostelijke toe leidende pad naar de onderdoorgang.
2. In te stemmen met het aanvragen van een vergunning bij de provincie op grond van de Natuurbeschermingswet
3. In te stemmen met het als voorschot beschikbaar stellen van € 16.000,- voor het aanbrengen van de verlichting en dit als begrotingswijziging meenemen bij de najaarsrapportage 2011.
4. Na vergunningverlening de verlichting uitvoeren volgens voorstel Grontmij met habitattoets d.d. 12 april 2011.
5. Portefeuillehouder te vragen nog opnieuw met GNR te bespreken om beperkte (nood)verlichting in de nachtelijk uren te realiseren uit oogpunt van openbare orde en veiligheid.
6. Het besluit ter kennis te brengen van de commissie R&I.

Onderwerp: Wenselijkheid BEL-zwembad
Besluit: Het college besluit:
1. Om kennis te nemen van het onderzoek BEL-zwembad 2011.
2. Om kennis te nemen van het raadsvoorstel en aan de raad te vragen om op basis van het behoefte onderzoek een uitspraak te doen of een BEL-zwembad wenselijk is in één van de BEL-gemeenten.
3. Daarbij aan te tekenen dat gezien de overtuigende uitkomst van het behoefte-onderzoek onder de bevolking zij de raad van harte aanbeveelt door te gaan met fase 2 van de bestuursopdracht BEL-zwembad.

Onderwerp: Monumenten en beeldbepalende panden.Stand van zaken en stappenplan
Besluit: Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken tot augustus 2011 en dit ter kennisgeving aan de raad voor te leggen.
2. Het bijgevoegd stappenplan vast te stellen en ter kennisgeving aan de raad voor te leggen.
3. Het verbinden van de lijst met beeldbepalende panden aan de welstandsnota ter instemming aan de raad voor te leggen.
4. Het instellen van de Bestemmingsreserve Behoud cultuurhistorische waarde en hiertoe een bedrag van €260.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve aan de raad voor te leggen.
5. De 14-de begrotingswijziging aan de raad voor te leggen.
6. Het wijzigen van de monumentenverordening ter instemming aan de raad voor te leggen.

Onderwerp: Aanwijzing van drie objecten als beschermd gemeentelijk monument
Besluit: Het college besluit:
1. Brink 32
2. ’t Paadje 18
3. Oud Blaricummerweg 40,
aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument en deze te registreren op de gemeentelijke monumentenlijst.


Portefeuille:Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Kaders voor de subsidieafspraken sociaal cultureel werk Laren 2012 tot en met 2016
Besluit: Het college besluit:
1. In te stemmen met de Notitie Sociaal cultureel werk Laren 2012 tot en met 2016, “Samen zorgen voor cohesie”.
2. De notitie ter kennisgevende bespreking voor te leggen aan de commissie M&F van 22 september 2011 met het commissievoorstel.

Onderwerp: Plan van aanpak sluiting De Biezem
Besluit: Het college besluit:
1. In te stemmen met het plan van aanpak.
2. Het plan van aanpak ter kennisgevende bespreking voor te leggen aan de commissie M&F van 22 september 2011 met het commissievoorstel.