Collegebesluitenlijst Laren 15 november 2011

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
Mevrouw ir.B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 november  2011
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 8 november 2011.
Besluit - De besluitenlijst wordt met een kleine wijziging vastgesteld.
 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Projectorganisatie nazorg brand.
Besluit - Het college besluit:
 1. voor de nazorgfase van de brand bij de houtzagerij en de bibliotheek een project te starten.
 2. alle kosten die gemaakt zijn en worden in verband met de crisis op dit project te boeken.
Onderwerp: Visie op Dienstverlening en Antwoord© 2011 – 2015.
Besluit - Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van de Visie op Dienstverlening en Antwoord© 2011 – 2015;
 2. Kennis te nemen van de voorgenomen ontwikkelingen in 2012;
 3. In te stemmen met de Visie op Dienstverlening en Antwoord© 2011 – 2015 en de voorgenomen ontwikkelingen 2012;
 4. E.e.a. door te leiden voor besluitvorming in de raad.
Onderwerp: Corrigeren van persoonsgegevens in de gemeentelijke basisadministratie.
Besluit - Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en:
 1. het bezwaar van cliënte ontvankelijk te verklaren, het bestreden besluit in stand te laten en bij de beslissing op bezwaar de gronden waar op het verzoek is afgewezen te herstellen;
 2. het bezwaar ingediend voor het minderjarige kind van cliënte niet-ontvankelijk te verklaren.
Onderwerp: Uitvoering reconstructie Houtweg en Henri Polakweg.
Besluit - Het college besluit:
 1. Voor de reconstructie van Henri Polakweg € 139.000,-- aan te wenden uit de investeringsplanning van de begroting 2011.
 2. In te stemmen om de kapitaallasten van het aanbestedingsvoordeel van € 56.400,-- t.g.v. het rekening saldo te laten komen.
 3. Het werk te gunnen aan de laagste inschrijver, Knipscheer infrastructuur uit Almere, voor het inschrijvingsbedrag van € 218.000,--.
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Vaststelling legesverordening 2012.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen de legesverordening 2012 vast te stellen.

Onderwerp: Leges voor bovenwettelijke geluidsmaatregelen Rijkswaterstaat Besluit - Het college besluit:
 1. De verschuldigde leges welke worden opgelegd in het kader van bovenwettelijke geluidsmaatregelen buiten de dwanginvordering te laten.
 2. Vrijstelling van leges voor de overige bovenwettelijke geluidsmaatregelen waarvoor nog vergunning wordt aangevraagd.
 3. Dit schriftelijk vast te leggen aan Rijkswaterstaat met bijgevoegde brief.
Onderwerp: Bestuursopdracht monumenten en beeldbepalende panden.
Besluit - Het college besluit:
 1. De Quick-scan vast te stellen.
 2. De raad voor te stellen:
 • Kennis te nemen van de Quickschan
 • De bestuursopdracht vast te stellen
 •  De B-lijst (beeldbepalende panden) toe te voegen aan de bijlage in de welstandsnota
Onderwerp: Volmacht voor vertegenwoordiging bij de Rechtbank, sector Kanton in Hilversum.
Besluit - Het college besluit portefeuillehouder te machtigen eventueel een minnelijke regeling te treffen.

Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen 2012.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen de belastingverordeningen voor 2012 vast te stellen.
 
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Evaluatie Wmo Beleid.
Het college besluit:
 1. De Evaluatie “Wmo beleid 2008-2011” vast te stellen inclusief de prioriteiten voor de komende planperiode;
 2. De evaluatie ter kennisneming naar de commissie te sturen;
 3. De commissie en de leden van de Wmo-raad te verzoeken zich uit te spreken over de prioriteiten in het nieuwe vier jaren beleidsplan (periode 2012-2015).
Onderwerp: Tentoonstelling Museum der Westküste; Alkersum op het Waddeneiland Föhr, Duitsland.
Besluit - Het college besluit toestemming aan Singer Laren te verlenen om “Het kroegje van Jan Hamdorff, 1921” van Cornelis Vreedenburgh uit te lenen aan Museum der Westküste te Alkersum, voor de periode 4 maart t/m 3 juni 2012.


Rondvraag / Actiepunt
--