Collegebesluitenlijst Laren 15 maart 2011

Aanwezig:
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer drs. G.H. Veerman, loco-secretaris

Als toehoorder:
de heer J.W. van der Zwaan, raadslid
 
Afwezig:
deheer L.J.M. Janssen, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 maart 2011
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare en vertrouwelijke besluitenlijsten d.d. 8 maart 2011.
Besluit - De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Convenant gebiedsgericht beheer grondwater Masterplan ‘t Gooi.
Besluit - Het college besluit:
 1. Tot het aangaan van het convenant en het bijbehorende gebiedsplan Masterplan Grondwatersanering ’t Gooi.
 2. Het convenant voor het Masterplan Grondwatersanering ’t Gooi te ondertekenen.
Onderwerp: Beroepsprocedure m.b.t. verstrekking kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen 2002, 2006 en 2010.
Besluit - Het college besluit om de kandidatenlijsten van de gemeenteraadsverkiezingen 2002, 2006 en 2010 alsnog te verstrekken, inclusief geboortedata en adresgegevens.
 
Onderwerp: Prestatieovereenkomst Larense Beiaard.
Besluit - Het college besluit:
 1. De prestatieovereenkomst met de Larense Beiaard 2011-2014 vast te stellen.
 2. De commissie en de raad hierover te informeren.
Onderwerp: Evenementenvergunning Art Laren 2011.
Besluit - Het college besluit de gevraagde vergunning voor het evenement ‘Art Laren’ onder voorschriften en vrijstelling van de leges en precariobelasting te verlenen en de muziektent ter beschikking te stellen.

Onderwerp: Reconstructie P.C. vd Brinkweg en Smidslaantje.
Besluit - Het college besluit:
 1. Het Smidslaantje mee te nemen bij de reconstructie van de P.C. vd Brinkweg.
 2. Het voorliggende plan voor te leggen aan de belanghebbenden.
 3. Het bedrag van € 25.000,-- aan te wenden voor de voorbereiding tot en met het maken van het bestek. De reconstructie van de P.C. vd Brinkweg is opgenomen in de investeringsplanning van de begroting 2011.
Onderwerp: Aanwijzing opslagterrein voor het Brinkplan.
Besluit - Het college heeft geen bezwaar tegen het gebruik van het terrein aan de Co Bremanlaan als tijdelijke opslag mits de nodig procedures worden gevolgd en de buurtbewoners hierover worden geïnformeerd. Wethouder De Jong blijft ook gedurende de uitvoering van het Brinkplan portefeuillehouder.
In het licht van de fiscale BTW-compensatie acht het college het raadzaam het gebruik als opslagterrein in een overeenkomst met verrekeningsbeding te gieten. Dit om achteraf aan te kunnen tonen dat de grond onaangeroerd is gebleven.
 
Onderwerp: Bestrating toegangsweg Algemene Begraafplaats.
Besluit - Het college besluit:
 1. De wijziging van de begroting mee te nemen in de voorjaarsrapportage.
 2. In stemmen met het verlenen van een aanlegvergunning.
 3. In te stemmen om de uitvoering van het werk te gunnen aan de fa. Rijkeboer BV.


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Bezwaar inzake wegslepen Plein 1945, zaak Vriend.
Besluit - Het college besluit:
 1. Conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bestreden besluit in stand te laten.
 2. Onderzoek te verrichten naar en kosten in beeld te brengen van plaatsing van nieuwe borden op en nabij Plein 1945.
Onderwerp: Bezwaar inzake wegslepen Plein 1945, zaak Valkema.
Besluit - Het college besluit:
 1. Conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bestreden besluit te herroepen en daarvoor in de plaats geen nieuw besluit te nemen.
 2. Onderzoek te verrichten naar en kosten in beeld te brengen van plaatsing van nieuwe borden bij de drie parkeerplaatsen die vrij dienen te blijven in verband met (de opbouw van) de wekelijkse vrijdagmarkt op Plein 1945.
Onderwerp: Caliskamp.
Besluit - Het college besluit de opdracht aan RBOI te verlenen om een stedenbouwkundig programma van eisen voor de Caliskamp op te stellen.

 


Portefeuille: Wethouder L.J.M. Janssen

Onderwerp: Automatische Externe Defibrillator. (AED) Burgerhulpverlening.
Besluit - Het college besluit het project niet uit te voeren vanwege een gebrek aan prioriteit gezien de bezuinigingen. Zowel geld als ambtelijke tijd zijn niet voldoende voorradig om dit jaar te kunnen starten met de AED burgerhulpverlening.
Het college besluit EHBO Laren nog te vragen of zij bereid zijn te investeren in dit project.

Onderwerp: WMO Mantelzorgondersteuning.
Besluit - Het college besluit:
 1. Voor 2011 extra ondersteuning voor zwaar en overbelaste mantelzorgers bij Versa Mantelzorgondersteuning in te kopen;
 2. De kosten ad € 5.250,-- te verantwoorden op kostenplaats 662003 maatschappelijke zorg subsidies, kostensoort 642587 Versa mantelzorg en;
 3. Als dekking aan te wenden de terug te ontvangen subsidie € 5.250,-- in 2011 voor niet gerealiseerde mantelzorg 2009 (662003-842300).
Onderwerp: Vernieuwd woonruimteverdeelsysteem Gooi en Vechtstreek.
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met het ‘vernieuw woonruimteverdeelsysteem’ en het doen uitgaan van het door de colleges van de gewestgemeenten gezamenlijk gedragen persbericht.
 2. Het model Huisvestingsverordening Gooi & Vechtstreek alsmede het model convenant woonruimteverdeling Gooi & Vechtstreek ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
 3. De kosten ad. € 2.900,-- te dekken middels een onttrekking uit de post onvoorzien; een begrotingswijziging is derhalve noodzakelijk.


Rondvraag / Actiepunt