Collegebesluitenlijst Laren 15 februari 2011

Aanwezig:
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

Afwezig:
de heer L.J.M. Janssen, wethouder
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 februari 2011

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 8 februari 2011.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Bomenkap aan de Stationsweg.
Besluit - Het college besluit om de vijf bomen aan de Stationsweg te laten kappen en deze bomen te vervangen door nieuwe aanplant.
 
Onderwerp: Verzoek tot aankoop grond.
Besluit - Het college besluit met verzoek in te stemmen en de opgelegde last onder dwangsom aan de bewoner in te trekken.

Onderwerp: Subsidieaanvraag Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld.
Besluit - Het college besluit geen subsidie te verlenen omdat de activiteiten niet plaatsvinden in Laren of ten behoeve zijn van inwoners van Laren.

Onderwerp: Hygiëne rapport AZC Crailo.
Besluit - Het college besluit:
 1. De stand van zaken tot nu toe voor kennisgeving aan te nemen.
 2. En voor 15 maart van het AZC een plan van aanpak tegemoet te willen zien.
 
Onderwerp: Een Wob-verzoek van de Gooi en Eemlander.
Besluit - Het college besluit de verzochte informatie te verstrekken.


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Bezwaar tegen wegslepen auto van Plein 1945.
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften en het bestreden besluit in stand te laten.

Onderwerp: Beleidsregels Planologische Afwijkingen.
Besluit - Het college besluit
 1. De Beleidsregels Planologische Afwijkingen vast te stellen
 2. En deze na 6 maanden te evalueren.
 3. De beleidsregels ter kennisname aan de raad aan te bieden
Onderwerp: Aanwijzingsprocedure gemeentelijk monument met betrekking tot Hilversumseweg 37.
Besluit - Het college besluit:
 1. Van start te gaan met de aanwijzingsprocedure gemeentelijk monument met betrekking tot het pand Hilversumseweg 37 door middel van een vooraanschrijving aan de eigenaar, waarbij hem gelegenheid wordt geboden een zienswijze te geven op de voorgenomen aanwijzing.
 2. De kosten ten laste te brengen van kostenplaats 654101(monumenten algemeen), categorienummer 634600 (uitbestede werkzaamheden).
Onderwerp: Verzoek aan RWS om aanwijzingsprocedure gemeentelijk monument Hilversumseweg 37 te respecteren.
Besluit - Het college besluit middels bijgevoegde brief een dringend beroep te doen op RWS om vóór 25 februari aan Laren kenbaar te maken dat zij de wens om het pand te behouden respecteert.

Onderwerp: Gunning hertaxaties in het kader van de wet WOZ.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met:
 1. Afsluiten van een overeenkomst met het taxatiebureau TOG Nederland BV voor de herwaarderingsronde naar de waardepeildatum 1 januari 2011 en 2012 en optioneel voor de waardepeildata 1 januari 2013 en 2014;
 2. Het college voorstel ter inzage te leggen voor de raad.
 3. De financiële voordelen terug te laten vloeien in de algemene middelen (bij de voorjaarsrapportage 2011)
Onderwerp: Bestuursopdracht BEL zwembad.
Besluit - Het college besluit:
 1. Akkoord te gaan met de aangepaste bestuursopdracht.
 2. De kosten voor het haalbaarheidsonderzoek ten laste te de over te hevelen post ‘incidentele sportsubsidies’.
 3. De bestuursopdracht ter informatie in een gezamenlijke Raadscafé te presenteren.
 4. De bestuursopdracht in het kader van de gewenste simultane en unanieme besluitvorming voor te leggen aan de commissie M&F en raad van maart.


Portefeuille: Wethouder L.J.M. Janssen

Onderwerp: Kadernotitie Woonvisie.
Besluit - Het college besluit de kadernotitie van wethouder Janssen als discussiestuk vrij te geven voor bespreking met de deelnemers aan het woonforum en de leden van de raad op 1 maart a.s.
 

Rondvraag / Actiepunt