Collegebesluitenlijst Laren 14 juni 2011

Aanwezig:de heer drs. E.J. Roest, burgemeester    
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris  

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 juni 2011
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare  besluitenlijst d.d.  31 mei 2011.
Besluit:De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.    

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp:Vergunning Laren Jazz 2011
Besluit:Het college besluit:

  1. Vergunning te verlenen voor het organiseren van het evenement “Laren Jazz”op 2 en 3 september 2011 van 18.00 tot 01.30 uur.
  2. Ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken in de tent in de tuin van Singer Laren op 2 en 3 september 2011.
  3. Toestemming om het parkeerterrein aan de Stationsweg op 2 september 2011 te reserveren ten behoeven van de genodigden voor de sponsoravond.
  4. Ontheffing van het sluitingsuur op 2 en 3 september 2011 tot 01.30 ’s nachts.
  5. Vrijstelling van het betalen van leges en precariobelasting.


Onderwerp:Vergunning Kermis Laren 2011 en verplaatsing van de week-en biologische markt
Besluit: Het college besluit:
De gevraagde vergunning te verlenen en toestemming te geven om de week- en biologische markt te laten verplaatsen.

Onderwerp: GBA Audit 2012
Besluit: Het college besluit:
Gelet op de prijs/kwaliteitverhouding wordt aan PWC de opdracht gegeven voor de uitvoering van de GBA-audit 2012 en de daarvoor benodigde gelden worden beschikbaar gesteld.

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest/Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Beschikbaar stellen GBA-gegevens
Besluit: Het college besluit:
De GBA gegevens beschikbaar te stellen aan Sportscan voor het behoefte onderzoek naar een BEL Zwembad..


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Huisvesting Onderwijs
Besluit:Het college besluit:

  1. Om derapportage “leerlingenprognose en ruimtebehoefte basis- en voortgezet onderwijs 2011-2020”voor kennisgeving aan te nemen.
  2. Om vast te stellen dat er geen noodzaak is tot het structureel dan wel tijdelijk plaatsen van lokalen ten behoeve van het basis- en voortgezet onderwijs.
  3. Om de rapportage “leerlingenprognoses en ruimtebehoefte basis-en voortgezet onderwijs 2011-2029” ter inzage te leggen voor de raad.


Onderwerp:Beslissing op bezwaar urgentiebewijs woningtoewijzing
Besluit: Het college besluit:
In te stemmen met het advies van de commissie voor bezwaarschriften en de bezwaren ongegrond te verklaren, met dien verstande dat het bestreden besluit beter gemotiveerd moet worden op het punt van het niet van teopassing zijn van de hardheidsclauslule van de Regionale Huisvestingssituatie van bezwaarmaker.
De indiener van het bezwaarschrift informeren over het besluit van uw college.


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong


Onderwerp: Afsluiten anterieure exploitatieovereenkomst tot kostenverhaal met Talpa Media Holding N.V. in verband met verzoek om medewerking bouw nieuw kantoorcomplex.
Besluit: Het college besluit:

  1.  In te stemmen de concept anterieure exploitatieovereenkomst tot kostenverhaal.
  2. In te stemmen met het uitgangspunt dat pas nadat ook consensus met Talpa is bereikt en de anterieure overeenkomst is ondertekend, de procedure tot herziening van het vigerende bestemmingsplan Zevenend 2004 zal worden gestart. (Dat wil zeggen het ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.