Collegebesluitenlijst Laren 13 september 2011

Aanwezig:
de heer E.J. de Jong, loco-burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
Mevrouw ir.B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 september 2011

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 6 september 2011.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.


Portefeuille:Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Ontwerp-nota Geluidbeleid Laren.
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met de ontwerp-nota Geluidbeleid gemeente Laren.
 2. Deze ter kennis aan te bieden aan de commissie R&I van 18 oktober.
 3. Het ontwerp na de cie R&I voor de inspraak vrij te geven.
Onderwerp: Vergunning Magic Circus 2011.
Besluit - De burgemeester besluit vergunning te verlenen voor het organiseren van voorstellingen van Magic Circus op 25 en 26 oktober 2011.

Onderwerp: Toekomst Buitendienst.
Besluit - Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van de gepresenteerde richtinggevende visie op de toekomst van de Buitendienst en de daarbij bijbehorende business case;
 2. In te stemmen met nadere uitwerking van de in de business case genoemde scenario’s 2 (verregaande regie op uitbesteding/”EHBO-teams”) en 3 (100% uitbesteding van de buitendienst);
 3. In te stemmen met het laten verrichten van de nadere uitwerking door een extern, gespecialiseerd bureau;
 4. De principe bereidheid uit te spreken om hiervoor een bedrag van (geraamd) € 17.000,-- binnen de gemeentelijke begroting vrij te willen maken, nadat de exacte kosten van het nadere onderzoek uit een door de hierna genoemde stuurgroep voorbereide offerte uitvraag, duidelijk is geworden;
 5. Ermee in te stemmen dat de bestuurlijke begeleiding van dit project plaats vindt door een stuurgroep waarin namens de opdrachtgevers (gemeenten) de verantwoordelijke portefeuillehouders zijn vertegenwoordigd;
 6. De raad te informeren over het proces inzake het nadere onderzoek ten aanzien van de doorontwikkeling van de Buitendienst.
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Aanpassing treasurystatuut.
Besluit - Het college besluit het treasurystatuut ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Onderwerp: Beslissing op een bezwaarschrift dat is gericht tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor een uitbouw van de woning, tevens gemeentelijk monument, Melkweg 64.
Besluit - Het college besluit in afwijking van het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften de omgevingsvergunning in stand te laten, onder oplegging van een extra voorschrift waarin een relatie wordt gelegd tussen aanvang bouw en sloop van een bestaand gebouw. Tevens wordt conform een eerder gemaakte en schriftelijk vastgelegde afspraak de bouwvergunning d.d. 1 april 1997, nr. B/9699 ingetrokken.

Onderwerp: Aanpassen Monumentenverordening.
Besluit - Het college besluit de monumentenverordening 2012 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Onderwerp: Welzijnssubsidies 2012. (J.W. van der Zwaan)
Besluit - Het college besluit:
 1. Alle subsidies in het overzicht vast te stellen op meerjarige subsidies.
 2. Alle subsidies onder de € 5.000,-- direct vast te stellen.
 3. De subsidies voor 2012 tot de genoemde maximale bedragen per instelling te verlenen conform bijgevoegd voorstel, onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting 2012 door de raad.
 4. De bedragen te verwerken in een Overzicht Welzijnssubsidies dat als bijlage bij de begroting wordt voorgelegd aan de raad waarmee het bedrag van € 1.193.598,24 betrokken wordt bij de vaststelling van de programmabegroting 2012 en dat daarmee het subsidieplafond wordt vastgesteld.
 5. Een bedrag van €1.000,- over te hevelen van het monumentenbudget naar de cultuursubsidies om een jaarlijkse bijdrage aan de organisatie van de Open Monumentendag in het overzicht te kunnen verwerken.
 6. De kleine verschillen in de concept begroting ten opzichte van het Overzicht Welzijnssubsidies op dit moment niet meer aan te passen in de begroting, maar met een eerste begrotingswijziging tzt. het Overzicht Welzijnssubsidies te verwerken. En dit toe te lichten in zowel dit voorstel als in de begroting.
 

Portefeuille:Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Korte evaluatie Gemeenschappelijke regeling SOZAHBEL.
Besluit - Het college besluit:
 1. Ernaar te streven dat vanuit de BEL organisatie ambtenaren deelnemen aan de ambtelijke werkgroepen die in het licht van de nieuwe regelgeving worden opgericht.
 2. De termijnen rond begrotingscyclus, zoals vastgelegd in de Wgr, ook voor dit samenwerkingsverband te benutten.
 3. Jaarlijks een DVO af te sluiten ter vervanging van het spelregelboekje, waarin afspraken komen omtrent de te verlenen diensten, het kwaliteitsniveau ervan, de opdrachtverlening en de procedures rond het toezenden van stukken, de financiën en rapportages.
 4. Afdeling planning en Control van de BEL organisatie de afspraken ten aanzien van de productafspraken van de DVO en de wettelijke termijnen rond de begroting te bewaken.
 5. Voor wat betreft de Wmo in overleg met de Gemeente Huizen, de BEL Combinatie en de gemeente Blaricum afspraken te maken over communicatielijnen en afstemming.
Onderwerp: Evaluatie pilotproject jeugd- en jongerenwerker en mobiel jeugdhonk (de Bus) periode mei 2010 – mei 2011.
Besluit - Het college besluit in te stemmen:
 1. Bijgaande evaluatie pilotproject jeugd- en jongerenwerker en mobiel jeugdhonk (de Bus) periode mei 2010 tot en met mei 2011 en;
 2. Bijgaand concept raadsvoorstel waarin de raad, op grond van de evaluatie, gevraagd wordt in te stemmen met het voortzetten van het project voor opnieuw één jaar tot 1 augustus 2012.
 

Rondvraag / Actiepunt

Onderwerp: Uitspraak leges Nederlandse Identiteitskaart.
Besluit - Het college besluit vooralsnog in lijn met het VNG advies te handelen. In aanvulling daarop de mensen die vanaf 9 september recht hebben op restitutie actief terugbetalen (niet alleen wanneer met er om verzoekt). Het college ziet graag een voorstel tegemoet hoe om te gaan met de groep mensen die de kaart tussen oktober 2010 en 9 september hebben aangevraagd (en betaald).
Actie - Burgerzaken voorbereiden advies, nodige acties ondernemen voor actieve restitutie vanaf 9 september.

Onderwerp: Persbericht Ter Gooi.
Besluit - Het college besluit het van de directie van Ter Gooi ziekenhuis binnengekomen persbericht met toelichting ter kennisgeving door te zenden naar de raad.
Actie - Staf
 
Onderwerp: Aanvraag evenement in en om de Zomertuin op 25 september.
Besluit - Het memo volgend dat ter advisering is voorgelegd, instemmen met voorgestelde activiteiten, met uitzondering van muziek op straat. Tevens onder voorwaarde dat initiatiefnemer kan aantonen met VvE Hamdorff overeenstemming bereikt te hebben over initiatief.
Actie - V&H voorbereiden vergunningverlening op basis van dit uitgangspunt.