Collegebesluitenlijst Laren 13 december 2011

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
Mevrouw ir.B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 december  2011

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 6 december 2011.
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

 


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Woning Kerklaan 1 Laren.
Besluit - Het college besluit:
  1. Voorkeur te hebben voor het plegen van groot onderhoud zoals aangegeven in de bijlage en de woning na renovatie te verhuren.
  2. Tot aan de renovatie de woning middels anti-kraak te doen bewonen.
Onderwerp: Nazorg Brand.
Besluit - Het college besluit:
Na bestuurlijke consultatie in de regio en bespreking in het veiligheidsbestuur alles afwegende en na ampele overweging dat een interne evaluatie van de Brand in Laren voldoet. En dit als zodanig aan de raad te melden.

Onderwerp: Gewestelijk PHO Milieu.
Besluit - Het college besluit:
In te stemmen met het adviesmemo voor het portefeuillehoudersoverleg milieu Gooi en Vechtstreek d.d. 14 december 2011.

Onderwerp: PHO Gezondheidszorg G&V. (W. van der Zwaan)
Besluit - Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.
 
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Aanwijzing van Legrasweg 2 als beschermd gemeentelijk monument.
Besluit - Het college besluit het object Legrasweg 2 te Laren aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument en deze te registreren op de gemeentelijke monumentenlijst.
 


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: PHO Wonen, Welzijn en Zorg.
Besluit - Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.

Onderwerp: Beleidsregels en uitvoeringsregels Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Laren.
Belsuit - Het college besluit:
a. De raad voor te stellen:
  1. de beleidsregels 2012-2015 voor maatschappelijk ontwikkeling, als gearceerd opgenomen in de Nota Beleidsregels en Uitvoeringsregels 2012-2015 voor maatschappelijke ontwikkeling gemeente Laren, vast te stellen.
  2. de uitvoeringsregels voor kennisgeving aan te nemen.
b. De uitvoeringsregels, als bedoeld in de onder a genoemde nota, vast te stellen.

Onderwerp: Wmo inkoopvisie/model.
Besluit - Het college besluit:
  1. In te stemmen met de inkoopvisie en model;
  2. Voor de wmo-inkooptrajecten (Hulp bij het Huishouden, Begeleiding, Hulpmiddelen, Trapliften en Rolstoelen) voor 2012 € 12.364,-- beschikbaar te stellen; de lasten worden gedekt uit de gereserveerde middelen uit de septembercirculaire voor transitiekosten Awbz begeleiding;
  3. In principe in te stemmen met het regionaal beleggen van het contractbeheer mits dit gezien de aard en omvang van het contract nuttig blijkt te zijn.
  4. Deze informatie ter kennisname aan de raad aan te bieden.


Rondvraag / Actiepunt
--