Collegebesluitenlijst Laren 12 juli 2011

Aanwezig:
de heer drs. E.J. de Jong, loco-burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer drs. G.H. Veerman, loco-secretaris
 
Afwezig: de heer drs.E.J. Roest, burgemeester
Mevrouw ir.B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 juli 2011 de loco-secretaris, de burgemeester, drs. G.H. Veerman drs. E.J. Roest

 
Portefeuille: Allen
 
Onderwerp:Openbare en vertrouwelijke besluitenlijsten d.d. 5 juli 2011.
Besluit: De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.
 
Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
 
Onderwerp: Regionaal Risicoprofiel
Besluit:Het college besluit:
1. Het regionaal risicoprofiel voor kennisgeving aan te nemen.
2. De raad te informeren, middels bijgevoegde oplegmemo via ingekomen stuk.
 
Onderwerp: EU geluidbelastingkaarten;mandatering voorzitter portefeuillehoudersoverleg milieu als opdrachtgever
Besluit: Het college besluit:
1. Om de voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Milieu van het Gewest Gooi en Vechtstreek te mandateren als opdrachtgever voor de EU geluidkaarten.
2. Het bijgevoegde mandaatbesluit te ondertekenen.
 
Onderwerp: Bestuursopdracht Openbare Verlichting
Besluit: Het college besluit:
De bestuursopdracht Openbare Verlichting vast te stellen.
 
Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong
 
Principeverzoek voor de plaatsing van een vakwerkmast ten behoeve van de telecommunicatie
Besluit: Het college besluit:
1. In principe medewerking te verlenen aan de plaatsing van een vakwerkmast op het terrein van de SV Laren 99, op de locactie welke in de onderbouwing van KPN is weergegeven met de aanduiding “C”onder de voorwaarde dat de procedure voor het afwijken van het bestemmingsplan pas wordt opgestart:
2. Nadat de precieze locatie van de vakwerkmast is overeengekomen.
3. Nadat een planschade verhaalovereenkomst is afgesloten.
4. Een huurovereenkomst ten aanzien van de grond tot stand is gekomen.
5. Onder de opschortende voorwaarden dat de ruimtelijke procedure is doorlopen en er geen zwaarwegende bezwaren zijn binnengekomen. Met dien verstande dat het college alleen medewerking wil verlenen als de huuropbrengsten ten gunste van de gemeente komen.
 
Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan
 
Onderwerp: Brief Tergooiziekenhuizen
Besluit: Het college besluit:
Om de directie van het ziekenhuis om een nadere toelichting te vragen op hetgeen in de brief is gesteld en daarbij expliciet te bespreken de door Laren gewenste concentratie van de ziekenhuisvoorzieningen op één locatie op het Hilversumse deel van Crailo.
 
Onderwerp: Aanvraag incidentele subsidie LMHC en sv Laren ‘99
Besluit: Het college besluit:
1. Subsidie te weigeren omdat er geen budget beschikbaar is en verlenen van de subsidie zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond.
2. Met de verenigingen in gesprek te gaan over alternatieve mogelijkheden om deze investering mogelijk te maken. 3
3. De verenigingen hierover schriftelijk te informeren.
 
Onderwerp: Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Laren
Besluit: Het college besluit: In te stemmen met bijgaand concept raadsvoorstel inhoudende het vaststellen van de Verordening ruimte-en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Laren