Collegebesluitenlijst Laren 12 april 2011

Aanwezig:
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 april 2011

 
Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 5 april 2011
Besluit:.De besluitenlijst worden conform vastgesteld.

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
 
Onderwerp: Subsidieaanvraag Larensche Mixed Hockey Club.
Besluit: Het college besluit subsidie weigeren omdat de aanvraag buiten de reikwijdte van de verordening valt, geen doelen dient binnen het gemeentelijk beleid en verlenen van de subsidie zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond.
 
Onderwerp: 14+ netnummer.
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met het sluiten van een convenant met ICTU voor het gebruik van het 14035 nummer.
 2. In te stemmen om samen met de andere regio gemeenten die aansluiten met een feestelijk tintje het convenant te ondertekenen met ICTU in combinatie met het live gaan van het telefoonnummer.
Onderwerp: Formatie Burgerzaken
Besluit: Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van de rapportage van Leeuwendaal d.d. 9 maart 2011;
 2. Te kiezen voor scenario 2, hetgeen betekent dat Laren en Eemnes in Eemnes openstelling voor burgerzaken hebben en Blaricum gedurende twee ochtenden per week in Blaricum en gedurende twee ochtenden per week in Eemnes;
 3. Kennis te nemen van de consequentie dat de formatie bij Burgerzaken dient toe te nemen met 0,95 ft;
 4. De financiële consequenties voor 2011 te laten leiden tot een aanpassing van de DVO 2011;
 5. Kennis te nemen van het feit dat de BEL Combinatie de overhead van deze toegenomen formatie aan het eind van 2011 terugstort;
 6. Deze toegenomen kosten voor 2012 te dekken binnen de DVO 2012.
Onderwerp: PHO Gezondheidszorg G&V
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering
 
Onderwerp: Functiebeschrijving en waarderingstraject
Besluit: Het college besluit:
 1. Tot definitief vast stellen van het functieboek.
 2. Starten met de waarderingsprocedure.
 3. De medewerkers informeel informeren over de wijzigingen t.o.v. het functieboek van 2007.

Portefeuille:Wethouder  E.J. de Jong
 
Onderwerp: Jaarverslag 2010
Besluit: Het college besluit:
 1. het jaarverslag met bijgevoegd raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de raad
 2. zodra de accountantsverklaring beschikbaar is deze na te zenden en indien nodig op dat moment het jaarverslag aan te passen.
Onderwerp: Vast te stellen projectbesluit Jan Hamdorfflaan 7.
Besluit: Het college besluit:
 1. Het projectbesluit voor de Jan Hamdorfflaan 7 vast te stellen;
 2. De bouwvergunning eerste fase te verlenen;
 3. In te stemmen met het raadsmemo aan de commissie Ruimte & Infrastructuur;
 4. De aanvrager te informeren over het besluit van uw college.
Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan
 
Onderwerp: Gemeentelijk verslag Wet Kinderopvang 2010.
Besluit: Het college besluit in te stemmen met:
 1. Bijgaand jaarverslag Wet Kinderopvang 2010
 2. Het ondertekenen van het verslag aan de inspectie van het onderwijs
 3. Het in kennis stellen van de gemeenteraad van het verslag via de lijst ingekomen stukken.
Onderwerp: Subsidieaanvraag voor de training van jeugd- en jongerenwerkers in niveau Triple P4.
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 550 voor algemene opleidingskosten van Versa in niveau Triple P 4.
 2. De kosten ten laste brengen van de post Jeugdgezondheidszorg uniform, stelpost (671501 600200).
Onderwero PHO Wonen, Welzijn en Zorg.
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.
 
Onderwerp: Advies commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Laren inzake behandeld bezwaar kinderdagverblijf Joukje, Vredelaan 9 te Laren
Besluit: Het college besluit:
 1. Het advies om de bestuurlijke boete te verlagen met 10% niet over te nemen;
 2. Het resultaat van de inspectie van 20 september 2010 meenemen in de motivering van de boeteoplegging.
Onderwerp: DCJG Contract
Besluit: Het college besluit:
 1. de contracten te ondertekenen
 2. de kosten voor 2011 ad € 3.359,65 te dekken t.l.v. 671501-600200 (Jeugdgezondheidszorg Uniform – Stelpost)
Onderwerp: Subsidies 2011 herzien
Besluit: Het college besluit:
 1. Het plan van aanpak met de aangepaste prestaties van de Bibliotheek Huizen-Blaricum-Laren voor kennisgeving aan te nemen (aparte bijlage).
 2. De bijgevoegde instellingen een herziene subsidie te verlenen voor zover van toepassing.
 3. De instellingen hierover te informeren.
 4. Het subsidieplafond bij te stellen.
 5. De financiële gevolgen te dekken middels de Warrekam-gelden uit het overhevelingsvoorstel 2010, vastgesteld 22 februari 2011.
 6. de raad ter kennis name te informeren over de uitkomsten van deze herziene subsidies en de gesprekken met de instanties (vooruitlopend op verwerking in de voorjaarsnota)
Onderwerp: Verordening leerlingenvervoer gemeente Laren 2011.
Besluit: Het college besluit in te stemmen met het concept raadsvoorstel en raadsbesluit verordening leerlingenvervoer gemeente Laren 2011.