Collegebesluitenlijst Laren 11 oktober 2011

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
Mevrouw ir.B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2011

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 4 oktober 2011.
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.
 


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Delegatiebesluit.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen het delegatiebesluit Laren 2011 vast te stellen.

Onderwerp: Auto-inbraken borden en stickers.
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van het gekozen auto-inbraken bord en sticker.

Onderwerp: Toets Definitief Ontwerp verbouwing gemeentehuis Laren.
Besluit - Het college besluit:
 • In te stemmen met het Definitief Ontwerp d.d. 8 juli 2011
 • Met betrekking tot de in het toetsdocument beschreven afwijkingen ten aanzien van het programma van eisen als volgt te besluiten:
                            - Geen SEDUM dak toe te passen
                            - Indien financieel mogelijk de zonnepanelen zoveel mogelijk
                               te realiseren
                            - Verbouw zolder villa alleen indien er dekking tegenover staat
                               (vooralsnog dus niet meenemen).
                            - Meereisen huisartsen, alleen indien meerkosten door
                               huisartsen zelf worden opgebracht
                            - Minimale kosten MOP oplossen binnen aanbesteding.
 •  De mogelijkheden van een geschikte plek voor de leeskamer van de gemeenteraad (in eerste instantie via het presidium) op een andere centrale locatie in Laren te onderzoeken en de gemeenteraad hierover te informeren, inclusief de mogelijkheid te verkennen of de leeskamer als aparte voorziening kan vervallen.
 • De gemeenteraad te informeren over het advies van de brandweer met betrekking tot de geschetste brandveiligheidsmaatregelen.
 
Onderwerp: Inrichting buitenruimte hart van Laren (WSI & CMZD).
Besluit - Het college besluit:
 1. Het plan buitenruimte hart van Laren (tekening MB2011-wk39-07) vast te stellen, waarbij nog ruimte blijft voor het nadere detailleren in overleg met belanghebbenden;
 2. In te stemmen met het kappen van enkele op tekening aangegeven bomen en hiervoor indien nodig vergunning aan te vragen.
 3. Uitgaan van aanbesteding in een RAW bestek, waarbij de start van de werkzaamheden is gepland begin februari 2012 (eventuele afspraken voor eerdere deelopleveringen zullen daar in overleg op worden aangepast)
 4. Een bedrage van € 175.000,- van het budget opwaarderen voer- en fietspaden 2011-2012 aan te wenden;
 5. De raad door middel van een informatiememo in kennis te stellen van de voortgang.


Portefeuille:Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Aanwijzing van Burg. Van Nispen van Sevenaerstraat 13-19 als beschermd gemeentelijk monument.
Besluit - Het college besluit het object Burg. Van Nispen van Sevenaerstraat 13-19 aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument en deze te registeren op de gemeentelijke monumentenlijst.

Onderwerp: Aanwijzing van Torenlaan 55 als beschermd gemeentelijk monument.
Besluit - Het college besluit het object Torenlaan 55 aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument en deze te registeren op de gemeentelijke monumentenlijst.

Onderwerp: Aanwijzing van Brink 2-4 als beschermd gemeentelijk monument. Besluit - Het college besluit het object Brink 2-4 aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument en deze te registeren op de gemeentelijke monumentenlijst.

Onderwerp: Aanwijzing van Naarderstraat 67 als beschermd gemeentelijk monument.
Besluit - Het college besluit:
 1. Het object Naarderstraat 67 NIET aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument conform het advies van de BEL-commissie Ruimtelijke kwaliteit.
 2. Het object Naarderstraat 67 te kwalificeren als beeldbepalend pand en mee te nemen in de eerstvolgende actualistatie van de lijst met beeldbepalende panden in de Welstandsnota.
Onderwerp: Aanwijzing van Engweg 13A als beschermd gemeentelijk monument.
Besluit - Het college besluit:
 1. Het object Engweg 13A NIET aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument.
 2. Het object Engweg niet te kwalificeren als beeldbepalend pand.
Onderwerp: Aanwijzing van twee objecten als beschermd gemeentelijk monument.
Besluit - Het college besluit het object Burg. Van Nispen van Sevenaerstraat 1-5 en Klaaskampen 2-4 aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument en deze te registeren op de gemeentelijke monumentenlijst.

Onderwerp: Ondernemersfonds.
Besluit - Het college besluit:
 1. Nu nog geen zicht is op minimaal tweede derde ondersteuningsverklaringen van leden van de LOB voor medewerking aan de instelling van een ondernemersfonds:
 2. Het ondernemersfonds voor 2012 te schrappen uit de begroting.
 3. Dit mee te nemen in de eerste begrotingswijziging 2012.
 4. De LOB hierover te informeren.
Onderwerp: Begroting 2012.
Besluit - Het college besluit:
Naar aanleiding van de begrotingsbesprekingen in het college op 11 oktober de portefeuillehouder mandaat te geven de gewenste oplossingsrichting in een raadsvoorstel en begrotingswijziging voor te bereiden en zo spoedig mogelijk aan de raad beschikbaar te stellen.

Onderwerp: Verzoek BEL Combinatie voor het geven van een zienswijze door het College van B&W Laren m.b.t. voorstel aan AB BEL Combinatie inzake compensatie hogere sociale lasten in 2011 dan in de gemeentelijke begrotingen verwerkt is.
Besluit - Het college besluit zienswijze kenbaar te maken en te kunnen instemmen met dit voorgenomen AB BEL Combinatie besluit waarbij de lasten deels, op basis DVO van 37,4% voor Laren € 93.500,-- als incidentele lasten 2011 ten laste van de Algemene Reserve zullen komen.
 
 

Portefeuille:Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Verlenging contract Uitgeverij Van Wijland BV t.b.v. Larens Journaal.
Besluit - Het college besluit het contract met Uitgeverij Van Wijland BV te verlengen voor een periode van 3 maanden, conform onderliggend contract.

Onderwerp: Aanwijzen directeur van de GGD Gooi & Vechtstreek als toezichthouder.
Besluit - Het college besluit:
 1. Mevrouw J.M.G. Engelsman, directeur van de GGD Gooi & Vechtstreek aan te wijzen als toezichthouder van kindercentra, voorzieningen voor gastouders en gastouderbureaus in de gemeente Laren.
 2. In te stemmen met bijgaande concept brief.


Rondvraag / Actiepunt
--