Collegebesluitenlijst Laren 11 januari 2011

Aanwezig:

de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer L.J.M. Janssen, wethouder
de heer G.H. Veerman, loco-secretaris

Afwezig:
 

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 januari 2011

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare en vertrouwelijke besluitenlijst d.d. 4 januari 2011.

Besluit - De openbare besluitenlijst gewijzigd vastgesteld met dien verstande dat ten aanzien van het besluit tot aanwijzing van de koopzondagen voor 2011 in plaats van 26 juni 2011, 19 juni 2011 wordt aangewezen. De vertrouwelijke besluitenlijst wordt conform vastgesteld.


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Evenementenvergunning ‘De Geitintocht”.

Besluit - Het college besluit de gevraagde vergunning voor het evenement ‘De Geitintocht’ onder voorschriften en vrijstelling van de leges en precariobelasting te verlenen.

 

Onderwerp: Aanwijzen ambtenaar ingevolge artikel 36 wet GBA. Het betreft een tijdelijke medewerker, ingehuurd voor het inschrijven van bewoners van het AZC Crailo.
Besluit - Het college besluit: Gerrit van Laar geboren op 21 november 1977, als tijdelijke medewerker, met terugwerkende kracht met ingang van 12 juli 2010, aan te wijzen als ambtenaar ingevolge artikel 36, tweede lid onder e, van de wet GBA voor het opmaken van verklaringen onder ede en belofte, voor de periode 12 juli 2010 t/m 31 december 2010.

 

Onderwerp: Convenant gebiedsgericht beheer grondwater Masterplan ‘t Gooi.

Besluit - Het college besluit:

  • het convenant en het bijbehorende gebiedsplan Masterplan Grondwatersanering voor te leggen aan de raad, zodat de raad in de gelegenheid wordt gesteld om eventuele wensen of bedenkingen aangaande het convenant te uiten.
  • de eventuele wensen en bedenkingen van de raad aangaande het convenant mee te nemen in de uiteindelijke besluitvorming omtrent het convenant
  • een financiële bijdrage van €162.000,- te storten in het fonds MpGs ’t Gooi in 10 gelijke termijnen van €16.200,- van 2011 tot en met 2020
  • voor 2011 voor financiële dekking te zorgen door € 16.200,- ten laste van de post onvoorzien te brengen en voor 2012 en verder de jaarlijkse termijn van € 16.200,- te verwerken in de kadernota.

 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong
 

 

Portefeuille: Wethouder L.J.M. Janssen

Onderwerp: Subsidie BEL taptoe 7 mei 2011.

Besluit - Het college besluit geen subsidie te verlenen omdat door het opheffen van het budget incidentele subsidies kunt en cultuur met het verlenen van subsidie het subsidieplafond overschreden zou worden en 80 jarige jubilea niet worden gesubsidieerd.


Onderwerp: Subsidie Korenfestival op 4-5 juni 2011.

Besluit - Het college besluit geen subsidie te verlenen omdat door het opheffen van het budget incidentele subsidies kunt en cultuur met het verlenen van subsidie het subsidieplafond overschreden zou worden.

 

Onderwerp: Singer.

Besluit - Het college besluit het gewijzigde voorstel aan de raad voor te leggen.

 


Rondvraag / Actiepunt

ponderende financiële raming.