Collegebesluitenlijst Laren 10 mei 2011

Aanwezig: de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw drs. B.G.C. Binkhorst, loco-secretaris
Afwezig: mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2011

 
Portefeuille: Allen
 
Onderwerp:Openbare besluitenlijst d.d. 3 mei 2011.
Besluit: De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 
  
 
Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
 
Onderwerp:Afschaffen arbeidsvoorwaarden Persoonsgebonden budget/geschonken fietsregeling.
Besluit:Het college besluit in te stemmen om de geschonken fietsenregeling per 1 mei 2011 af te schaffen en het PersoonsGebonden Budget (PGB) op € 0,- te stellen voor de komende twee jaar.
 
Onderwerp:Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2011.
Besluit: Het college besluit:
  1. De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2011 en begeleidende brief voor kennis aan te nemen.
  2. Stukken doorgeleiden aan de Raad, als ingekomen stuk, ter informatie.
 
Onderwerp:Besluit Informatiebeheer.
Besluit: Hetcollegebesluit:
Besluit Informatiebeheer van Laren 2011 vast te stellen.
 
 
 
Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong
 
Onderwerp: Subsidie 2012 Stichting Verkeersbrigadiers
Besluit:
Het college besluit:
Geen subsidie te verlenen omdat een instelling subsidie krijgt waar de Stichting Verkeersbrigadiers door wordt ondersteund.
 
Onderwerp:Achtervang overeenkomst met Waarborgfonds
Besluit:
Het college besluit:
Een achtervang overeenkomst aan te gaan met Waarborgfonds voor de lening aan de Woningbouwvereniging Laren.
 
 
Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan
 
Onderwerp:Subsidie Pepernotengala 12 november 2011
Besluit: Het college besluit:
Het voorstel aan te houden en in gesprek te gaan met de organisatoren van resp. de Sinterklaasintocht en het pepernotengala om te bezien of het mogelijk is een verbinding te maken tussen beide evenementen.
 
Onderwerp:Subsidieaanvraag Aurora accordeonvereniging 35-jarig jubileum
Besluit:Het college besluit:
Subsidie te weigeren omdat een 35-jarig jubileum buiten de jubilearegeling valt.
 
 
Onderwerp: Subsidieaanvraag Dig Nederland.
Besluit:Het college besluit:
De aanvraag buiten behandeling te stellen omdat ondanks een hersteltermijn onvoldoende gegevens zijn ingediend om de aanvraag te beoordelen.
 
 
Onderwerp: Subsidie wachtgeld Globe 2010
Besluit: Het college besluit:
Subsidie te verlenen voor het wachtgeld van genoemd persoon vast te stellen op € 2.405,19.
Dekking kan worden gevonden in het restant budget 654001-600200 stelpost nieuw beleid kunst en cultuur voor €2.085,- en het restant ad € 320,- binnen 634.900.
 
 
Onderwerp:Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE) en peuterspeelzalen (subsidie)beleid.
Besluit: Het college besluit:
In te stemmen met de beslispunten zoals op het vervolgblad (blz.2) zijn aangegeven, met uitzondering van het beschikbaar stellen van middelen ( totaal € 6956) voor het VVE aanbod voor kinderen die daar conform de (bovenwettelijke) GGD indicatie voor in aanmerking zouden komen.
 
Onderwerp: Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) over onderwijs
Besluit:Het college besluit:
Kennis te nemen van het verslag van het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO), dat heeft plaats gevonden op 17 februari 2011.