Column in Larens Journaal van 27 oktober 2023

Ruimte voor keuzes

Het is nu najaar. Voor de wethouder Financiën staat het najaar in het teken van de begroting. De conceptbegroting voor 2024 heeft het college reeds opgesteld. Op 3 november bespreekt het college deze met de gemeenteraad voor de definitieve vaststelling.

Een populaire versie van de conceptbegroting vindt u in het Larens Journaal.

De begroting is vooral gestuurd door opdrachten die de gemeenteraad eerder vaststelde in het coalitieakkoord en in de kadernota van deze zomer. De opdrachten zijn aangevuld met de uitwerking van beleidsnota’s, zoals de Woonvisie en het Koersdocument Duurzaamheid. In 2024 komen daar nog de Verkeersvisie en het Integraal Onderhoudsplan voor de scholen bij. Het gaat om grote opgaven, waarmee wij als gemeentebestuur nadrukkelijk willen investeren in de toekomstige generaties van Laren.

Het financiële meerjarenperspectief ziet er gunstig uit. De begroting is structureel in evenwicht. Onze vermogenspositie is het afgelopen jaar sterk verbeterd. Tegelijkertijd zien wij dat de voorzieningen voor onze inwoners in stand zijn gehouden, zijn verbeterd en zijn geborgd voor de toekomst.

Voor onze inwoners zijn de financiële gevolgen van deze begroting beperkt. De onroerende zaakbelasting (OZB) blijft vrijwel gelijk. De riool- en afvalstoffenheffing stijgen als gevolg van de investeringen in Laren Regenklaar en de gestegen kosten van de afvalophaaldienst (GAD).

Wij zien op dit moment dat onze financiële positie zodanig is dat wij de rust en ruimte hebben om onze eigen keuzes te kunnen maken. Onder andere: welke voorzieningen vinden wij belangrijk voor ons dorp en wat hebben wij ervoor over? Hierover zullen wij met de raad, maar vooral ook met u, in gesprek gaan.

Tot gauw!

Jan van Midden,
Wethouder Financiën