Wateroverlast

Wateroverlast op de Brink

Oplossen wateroverlast in Laren doen we samen!

Maandag 28 juli 2014 was het noodweer in grote delen van Nederland. In Laren viel deze dag in totaal 58 mm regen (waarvan het meeste in één uur), een hoeveelheid die normaal in een gemiddelde maand valt. Dit noodweer en ook andere extreme buien daarvoor, leidde tot wateroverlast. Straten stonden blank en het overtollige water stroomde binnen bij een aantal woningen, scholen, winkels en bedrijven met soms grote schade tot gevolg. De gemeente wil dergelijke overlast in de toekomst zien te voorkomen. Het college van B&W van Laren heeft daar oplossingen voor gezocht en deze verwoord in een beleids- en actieplan. De gemeente heeft daarbij zoveel mogelijk de (gedupeerde) inwoners, bedrijven en instellingen betrokken. Op 27 mei 2015 heeft de gemeenteraad van Laren het beleids- en actieplan Wateroverlast vastgesteld en gekozen voor een scenario waarbij zowel de gemeente als de perceeleigenaren hun deel moeten leveren.

De gemeente investeert 1,4 miljoen euro in maatregelen in de openbare ruimte die ervoor zorgen dat de wateroverlast bij hevige regenval tot een minimum wordt beperkt. De meeste maatregelen worden verspreid over zes jaar uitgevoerd, voornamelijk in combinatie met al geplande wegreconstructies. Het gaat hierbij om zowel onder- als bovengrondse voorzieningen. De maatregelen hebben voor inwoners geen verhoging van de rioolrechten tot gevolg.

Omdat deze maatregelen onvoldoende effect hebben wanneer het regenwater van perceeleigenaren ook in het riool terecht komt, wordt tevens ingezet op verplicht afkoppelen en bergen op eigen terrein van hemelwater. Die verplichting zal gelden voor alle perceeleigenaren, tenzij dat redelijkerwijs naar het oordeel van de gemeente niet van een perceeleigenaar kan worden verwacht. Voor het faciliteren van perceeleigenaren bij het ontkoppelen stelt de gemeente ruim € 400.000,- beschikbaar.

Nu de kaders zijn gesteld, kunnen de plannen worden uitgewerkt. De voorbereidingen voor het afkoppelen van de Kerklaan en De Pijl van het gemengde rioolstelsel starten in 2016. Er wordt daar een infiltratieriool aangelegd waardoor het rioolwater bij hevige regenbuien niet meer omhoog wordt gedrukt en problemen veroorzaakt.

Ontwerpbesluit ‘Gebiedsaanwijzing lozingsverbod hemelwater 02 Laren 2016’

Het college van B&W van de gemeente Laren heeft op 15 november 2016 het ontwerpbesluit ‘Gebiedsaanwijzing lozingsverbod hemelwater 02 Laren 2016’ ter inzage gelegd.

Op 24 februari 2016 heeft de gemeenteraad van Laren de Verordening op de afvoer van hemelwater Laren vastgesteld. Deze verordening heeft tot doel om perceeleigenaren, die niet op vrijwillige basis meewerken aan het beëindigen van de lozing van hemelwater dat afstroomt vanaf hun dakoppervlak op de openbare vuilwaterriolering, juridisch te kunnen dwingen om dat alsnog te doen. Het lozingsverbod geldt in gebieden die door het college worden aangewezen. Het ter inzage gelegde ontwerpbesluit bevat de tweede gebiedsaanwijzing die met ingang van 1 oktober 2017 in werking treedt.

Op de voorbereiding van de gebiedsaanwijzing is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop dit ontwerpbesluit ter inzage is gelegd (15 november 2016), kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Documenten

Folder

Nieuwsbrief

Gedurende het project 'Beperking wateroverlast Laren' verschijnt er circa vier keer per jaar een e-nieuwsbrief.  Met deze e-nieuwsbrief informeren wij u over nieuws, ontwikkelingen en de voortgang van het project en met name het deelproject 'Verplicht afkoppelen en bergen'.

Wilt u via de nieuwsbrief ook op de hoogte blijven van het project? Via ons formulier kunt u zich aanmelden U ontvangt de eerst volgende nieuwsbrief dan automatisch in uw mailbox.