Verkeers- en Vervoersplan

De gemeente Laren hecht veel belang aan een veilige en prettige leefomgeving. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom is de gemeente Laren bezig met het opstellen van een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

GVVP

Het GVVP beschrijft de langetermijnvisie van de gemeente op verkeer en vervoer. Het plan schetst onder andere de gewenste infrastructuur met aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor alle soorten verkeer: bussen, vrachtauto’s, auto’s, fietsers en voetgangers. Ook beschrijft het GVVP op hoofdlijnen welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Samen vormt dit de leidraad voor investeringen in de komende jaren.

Uw inbreng

Eind vorig jaar kon u aan ons kenbaar maken wat u vindt van de verkeerssituatie in de gemeente. Uw wensen en verbeterpunten kon u aangeven op een speciale, interactieve kaart
Veel inwoners van Laren hebben van deze mogelijkheid gebruikgemaakt: circa 730 punten zijn aangegeven op de kaart.

Mede op basis van uw inbreng zijn ontwerpmaatregelen en oplossingsrichtingen geformuleerd. Deze hebben wij gepresenteerd op een bewonersavond op 21 juni 2017.

Stand van zaken en vervolg

De feedback op de gevonden knelpunten en de daaruit geformuleerde maatregelen en oplossingsrichtingen zijn verwerkt in het concept GVVP. Dit plan wordt besproken tijdens de raadscommissie op 17 oktober 2017. Het definitieve GVVP wordt in november 2017 vastgesteld door de gemeenteraad.