Verkeers- en Vervoersplan

De gemeente Laren hecht veel belang aan een veilige en prettige leefomgeving. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom is de gemeente Laren bezig met het opstellen van een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

Praat mee op de bewonersavond 21 juni 2017

Afgelopen november en december heeft u, als bewoners, in groten getale gebruik gemaakt van de mogelijkheid aandachts- en knelpunten aan te geven op een speciale, interactieve kaart

Mede op basis daarvan zijn ontwerpmaatregelen en oplossingsrichtingen geformuleerd. Deze willen wij graag aan u presenteren en uw mening daarover horen, voordat het plan definitief wordt afgemaakt. We nodigen u daarom van harte uit voor een bewonersavond op woensdag 21 juni 2017, aanvang 20.00 uur, in de raadzaal van het Raadhuis Laren.

Wat gebeurt er op de bewonersavond?

De avond begint met een korte terugblik: welke aandachtspunten en knelpunten zijn aangedragen en waar liggen de grootste uitdagingen op het gebied van verkeer in de komende jaren. Vervolgens wordt per vervoerswijze (auto, vrachtverkeer, fiets, voetganger, openbaar vervoer, landbouwverkeer en hulpdiensten) een beeld geschetst van de huidige verkeersstructuur.

Daarna wordt geschetst welke maatregelen en oplossingsrichtingen tot de mogelijkheden behoren. Tot slot is er ruimte om uw input daarover te geven: zijn de juiste aandachtspunten benoemd en of missen er bepaalde oplossingsrichtingen?

Wat doen we met uw input?

De feedback op de gevonden knelpunten en de daaruit geformuleerde maatregelen en oplossingsrichtingen worden besproken tijdens de raadscommissie in september 2017. Dit vormt de basis van de beleidsvorming op het gebied van verkeer en vervoer. Het definitieve GVVP wordt uiteindelijk omstreeks oktober/november 2017 vastgesteld door de gemeenteraad.

GVVP

Het GVVP beschrijft de langetermijnvisie van de gemeente op verkeer en vervoer. Het plan schetst onder andere de gewenste infrastructuur met aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor alle type verkeer: bussen, vrachtauto’s, auto’s, fietsers en ook de voetgangers. Ook beschrijft het GVVP op hoofdlijnen welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Samen vormt dit de leidraad voor investeringen in de komende jaren.