Leerlingenvervoer

Het vervoeren van uw kind van en naar school is primair de verantwoordelijkheid van u als ouder, voogd of verzorger van een schoolgaand kind.

Er zijn echter uitzonderingen waarin u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking kunt komen voor vergoeding van vervoerskosten  voor het bezoek van uw kind aan de (dichtstbijzijnde toegankelijke) school. Bijvoorbeeld wanneer uw kind lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen heeft en daardoor niet in staat is om zelfstandig naar school te gaan. Factoren die een grote rol spelen bij de beoordeling van het leerlingenvervoer zijn de medische mogelijkheden van uw kind, maar ook de mate waarin de school met de fiets of het openbaar vervoer goed te bereiken is. Belangrijk is vooral dat de vorm van vervoer past bij de mogelijkheden van het kind.

Basisonderwijs

Gaat uw kind naar een basisschool (regulier, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs) die op een afstand van meer dan 6 km van uw woning is gelegen, dan komt uw kind in principe in aanmerking voor vergoeding van de kosten van openbaar vervoer. Is het kind jonger dan 9 jaar en wordt aangetoond dat het niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken, dan kunnen ook de vervoerskosten van een begeleider worden vergoed.

Heeft uw kind een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, waardoor het niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken, dan kunnen eveneens  de vervoerskosten van een begeleider worden vergoed.

Voor aangepast vervoer (door de gemeente geregeld vervoer met taxi (bus) komen in principe enkel kinderen in aanmerking die vanwege een structurele handicap helemaal geen gebruik van het openbaar vervoer kunnen maken, ook niet met begeleiding.

Voortgezet onderwijs

Leerlingen die een school voor voortgezet onderwijs bezoeken komen alleen voor bekostiging van  leerlingenvervoer in aanmerking, als zij vanwege een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. In die gevallen komen zij in principe in aanmerking voor vergoeding van de kosten van openbaar vervoer van de leerling en een begeleider.

Ook hierbij geldt dat voor aangepast vervoer (door de gemeente geregeld vervoer met taxi (bus) in principe alleen leerlingen in aanmerking komen die vanwege een structurele handicap helemaal geen gebruik van het openbaar vervoer kunnen maken, ook niet met begeleiding. Ook voor het voortgezet onderwijs geldt het afstandscriterium van 6 km.

Begeleiding

Als uw kind in aanmerking komt voor vergoeding van de kosten van openbaar vervoer met begeleiding, dient die begeleiding door u zelf te worden geregeld. De gemeente doet dat niet. Ouders worden geacht die begeleiding zelf te doen, of te laten verzorgen door familie, buren, vrienden, vrijwilligers, samen met andere ouders met kinderen op dezelfde school, etc. Slechts in heel bijzondere gevallen kan daar een uitzondering op worden gemaakt. Het feit dat een of beide ouders werken, meerdere schoolgaande kinderen hebben of om andere redenen niet zelf hun kind kunnen begeleiden, geeft bijvoorbeeld geen aanspraak op aangepast vervoer.

Verklaringen m.b.t. een handicap

Indien er sprake is van een structurele handicap zoals hierboven beschreven, moeten bij de aanvraag  verschillende verklaringen van deskundigen  (bijv. medisch specialist, psycholoog, orthopedagoog  en school) worden gevoegd, waarin de aard van de handicap en de daaruit voortvloeiende beperkingen t.a.v. , het vervoer gemotiveerd zijn beschreven. Die verklaringen zijn nodig zijn om te kunnen beoordelen in hoeverre uw kind in staat is om met het openbaar vervoer  te reizen (zelfstandig, met begeleiding of in het geheel niet).

Meer informatie

De hierboven vermelde informatie is van algemene aard; elke aanvraag wordt uiteraard specifiek op de individuele omstandigheden beoordeeld. De exacte voorwaarden om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen, vindt u in de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer en de daarbij behorende Uitvoeringsregels. Voor informatie kunt u uiteraard ook contact opnemen met de medewerker leerlingenvervoer van het team Maatschappelijke Ontwikkeling van de BEL Combinatie, via telefoonnummer 14035.

Als u gebruik wilt maken van het leerlingenvervoer, dan kunt u een aanvraagformulier en eventueel een model-verklaring m.b.t. een handicap opvragen bij team Maatschappelijke Ontwikkeling of deze downloaden.