Ingebruikname grond

Op het moment dat u de weg, een weggedeelte of andere openbare plaats wilt gebruiken anders dan de publieke functie daarvan heeft u toestemming  nodig van de gemeente.

Voor het in gebruik nemen van gemeentegrond bent u in de gemeente Laren precariobelasting verschuldigd. Deze belasting zal bij de schriftelijke bevestiging van de melding, welke u toegestuurd wordt namens het college, in rekening worden gebracht. Het bedrag is afhankelijk van het benodigde aantal vierkante meters ten behoeve van bouwmaterialen en/of het aantal te plaatsen afzetbakken c.q. containers, in relatie tot de tijdsduur van het gebruik. U kunt hiervoor een schriftelijke melding doen bij het college van burgemeester en wethouders.

De melding dient uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan de plaatsing van de voorwerpen gedaan te zijn voorzien van een tekening (schaal 1:1000). Toestemming wordt u niet verleend indien u de verkeersveiligheid of de openbare veiligheid in gevaar brengt.