Handhaving

Het team Handhaving van de BEL-gemeenten onderzoekt en constateert overtredingen, zoals het bouwen zonder de benodigde vergunningen, in afwijking van een vergunning of in strijd met het bestemmingsplan. Daarnaast kan een overtreding ook bestaan uit het handelen in strijd met de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het team Handhaving zorgt ervoor dat de regels op een juiste manier wordt nageleefd.

Mocht u in uw naaste omgeving of in uw dorp een situatie tegenkomen waarvan u denkt dat het niet is toegestaan, of waarvan u hinder ondervindt, dan kunt u dit melden bij het meldpunt Openbare Ruimte. Indien het nodig wordt geacht zullen onze Boa's (Buitengewoon opsporingsambtenaren) langskomen om de situatie te bekijken en uw verhaal aan te horen.

Als u een bouwwerk bouwt of laat bouwen, dan komt er namens het team Handhaving een bouwcontroleur langs. Hij of zij controleert of het bouwwerk aan alle eisen voldoet. Eventuele afwijkingen zullen door u moeten worden hersteld.

Overleg met uw buren

Indien u plannen heeft om te gaan bouwen of verbouwen, informeert u dan altijd uw buren. Dit kan problemen of overlast in een later stadium voorkomen. Als u hinder of overlast ondervindt van uw buren, ga ook dan altijd eerst met hen in gesprek. Zodra u het team Handhaving inschakelt, neemt dit team het volledige contact over. In de meeste gevallen is dit niet gunstig voor het contact met uw buren. Anonieme verzoeken om handhaving worden niet in behandeling genomen.

Proces van handhaven

Over een geconstateerde overtreding bij u, wordt u altijd schriftelijk geïnformeerd. In deze brief wordt u ook geïnformeerd over de mogelijkheden die u heeft, om de situatie al dan niet te legaliseren. Het team Handhaving probeert altijd om tot een gezamenlijke oplossing met u te komen. Als blijkt dat er geen sprake kan zijn van legalisatie, dan moet u de overtreding ongedaan maken.

Mocht u deze stappen niet opvolgen, dan legt de gemeente u een 'last onder dwangsom' op. Deze dwangsom bestaat uit een geldbedrag wat, de gemeente in een later stadium kan opeisen. De last onder dwangsom wordt alleen opgeëist als u de overtreding niet binnen een vastgestelde termijn ongedaan maakt. U heeft de mogelijkheid om een reactie te geven op de handhaving. Deze reactie kan zowel mondeling als schriftelijk worden gegeven. Uw zienswijze wegen wij altijd mee in ons besluit om te gaan handhaven. Natuurlijk kunt u in deze periode er ook voor kiezen om de overtreding ongedaan te maken.

Als u na alle mogelijkheden, de overtreding niet ongedaan heeft gemaakt, dan moet u de dwangsom betalen. Maar ook na betaling van de dwangsom moet u de overtreding ongedaan maken.

Documenten